پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره رشد جمعیت، جهاد کشاورزی، تغییرات جمعیت، دانشگاه شیراز

آلودگی62/0±2/1b2/1±3/4c3/1±4/5c4/1±9/5c9/0±2/10a(48)3/31پیش آلودگی8*حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهندهی وجود اختلاف معنیدار بین میانگینها میباشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر جاسمونات در القای مقاومت در گوجهفرنگی نسبت به شتهی سیب زمینی،M. euphorbiae ، از طریق محلول ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره رشد جمعیت، فیزیولوژی

نظر میرسد (رابینسون28، 1993). استفاده از توانایی عمومی گیاهان متحمل از جمله خصوصیات فیزیولوژیک آنها باید به عنوان یک منبع قابل استفاده از نقطه نظر کاربردی به طور کامل مورد توجه محققین قرار بگیرد (سیدل29، ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره محیط زیست، استان اردبیل، مکانیسم دفاعی، زیست محیطی

مدیریت تلفیقی این آفت بوده است. شتهی سبز گندم8 جایگاه شتهی Sitobion avenae در رده بندی حشرات به شرح زیر میباشد (بلکمن و استوپ9، 2006) Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Hemiptera Suborder: Sternorrhyncha ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه رشد جمعیت، استان اردبیل، رطوبت نسبی، کشاورزی و منابع طبیعی

ن گوجه فرنگی میباشد. علاوه بر تغذیه و تخمریزی حشرات آفت، اسپری پاشی یا تیمار کردن گیاهان میزبان با ترکیبات هورمونی از جمله سیلیسیلات، جاسمونیک اسید، متیل جاسمونات و اتیلن موجب القای واکنشهای دفاعی گیاهان ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه محیط زیست، استان تهران، استان گلستان، مکانیسم دفاعی

است. شتهی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانوادهی Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو2 بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب میشود. ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago