دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

راهکارهای بهبود ارتباطات

هنگام ارسال و دریافت پیام، ارتباط ممکن می باشد دستخوش مداخله گردد. برای غلبه بر این موانع فرستنده و گیرنده بایستی هر دو فرایندهای رمزگذاری و رمزگشایی را بهبود بخشند. سرپرستانی که مایلند مهارت‌های ارتباطی خود را بهتر کنند، بایستی کوشش نمایند رمزگذاری پیام‌های ارسالی و نیز رمزگشایی از پیام‌های دریافتی را بهبود بخشند. برای انجام موفقیت آمیز این کار، اولین الزام، کوشش آگاهانه برای تعیین معضلات ارتباطی موجود می باشد. وقتی شکست‌های ارتباطی مشخص گردید روش‌های مختلفی را می‌توان برای بهبود تبادل اطلاعات به کار برد(سینگر، 746:1378).

بهره گیری از بازخورد

بهره گیری از باز خورد شامل موارد ذیل می باشد.

 • همدل شدن
 • دقت در زبان پیام
 • بهره گیری از کلمات ساده و مناسب
 • برای تکرار بهره گیری از چندین وسیله
 • خوب گوش دادن(سینگر، 746:1378).

پژوهشی که درمورد دامنه و گسترش ارتباطات انجام شده، گویای این نکته می باشد که به عنوان مثال، یک آمریکایی به صور تقریب هفتاد درصد از اوقات فعال خود را به طریقی صرف صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن می کند که این وضعیت تماما تجلیات استقرار ارتباط می‌باشند. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که در یک کارخانه تولیدی، معمولا بین چهل تا شصت درصد از ساعات کار به نحوی به برقراری ارتباط پرداخته می گردد. مطالعه­ی دیگری که در این خصوص انجام شده، حاکی از آن می باشد که این اندازه بین مدیران سطوح بالا و متوسط، بین شصت الی هشتاد درصد می باشد. در حقیقت، به اعتبار ماهیت موضوع بیشتر امور و رویدادهای سازمانی، بعضی از صاحب نظران، سازمان را نوعی شبکه ارتباطات، مراودات، مناسبات و تبادل اطلاعات دانسته­اند(نورث کوت[1]، 37:1378). با در نظر داشتن مطالب مورد تصریح، ممکن می باشد چنین تصور گردد که زیرا افراد در داخل و خارج سازمان این مقدار از وقت خود را صرف استقرار ارتباط می‌کنند، طبعا با بهره‌گیری از این تمرین و تجربه‌اندوزی مستمر قادرند نیت و نظریات خود را همواره به خوبی و با صحبت به دیگران منتقل کنند. درحالی که در واقعیت چنین نیست. پژوهشی که در حدود یک صد سازمان انجام گردید، این نکته را مورد مطالعه قرار داد که دستورها، نظرات و گفته­های رؤسای سازمان تا چه حد به وسیله اعضاء سازمان در سطوح مختلف به گونه صحیح درک می گردد. نتیجه حاصل حاکی از این بود که معاونان در حدود 66 درصد، مدیران سطوح بالا در حدود 56 درصد، مدیران 40 درصد، سرپرستان 30 درصد و کارکنان مراتب پایین سازمان، تنها در حدود 20 درصد از آن چیز که را که ریاست عالیه سازمان اظهار می‌کنند، به درستی می‌فهمند و معانی مورد نظر را استنباط می‌کنند. به بیانی دیگر، ریشه­ی بسیاری از معضلات فردی، سازمانی و اجتماعی را می‌توان در کمبود ارتباطات مؤثر، نقص سیستم ارتباطی یا به گونه کلی سوء تعبیر و تفسیرهای ارتباطی جستجو نمود(مهدوی، 84:1378).

41.Nors KOOT

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 6. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 7. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 8. آزمون مدل پژوهش