دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول2-1) پیش شرط‌های تعهدات سازمانی—————— 46

جدول2-2)اندازه اختلاف ابعاد تعهد———————- 50

جدول 3-1) آلفای کرونباخ متغیر———————– 92

جدول  4-1)توصیف متغییر سن پاسخگویان—————————————100

جدول  4-2)توصیف متغییر جنسیت پاسخگویان————————————101

جدول  4-3)توصیف متغییر سابقه کار پاسخگویان———————————–102

جدول  4-4)توصیف متغییر اندازه تحصیلات پاسخگویان——————————103

جدول 4-5) توصیف رضایت ارتباطی پاسخ دهندگان———- 104

جدول4-6) توصیف رضایت شغلی پاسخ دهندگان————– 105

جدل 4-7) توصیف اقدامات ارتباطی———————- 106

جدول4-8) تعهد عاطفی پاسخ دهندگان——————– 107

جدول 4-9) شاخص‌های برازش مدل پژوهش در حالت کلی —– 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت منبع

 

فهرست نمودار

عنوان                                               صفحه

نمودار4-1)توصیف متغییر سن پاسخگویان—————————————-101

نمودار4-2)توصیف متغییر جنسیت پاسخگویان————————————-102

نمودار4-3)توصیف متغییر سابقه پاسخگویان—————————————103

نمودار4-4)توصیف متغییر اندازه تحصیلات پاسخگویان——————————-104

نمودار 4-5) توصیف رضایت ارتباطی پاسخ دهندگان——– 105

نمودار4-6) توصیف رضایت شغلی پاسخ دهندگان———— 106

نمودار4-7) توصیف اقدامات ارتباطی پاسخ دهندگان——- 107

نمودار4-8) تعهد عاطفی پاسخ دهندگان—————— 108

نمودار4-9) مدل پایه پژوهش در حالت استاندارد——— 109

نمودار4-10) مدل پایه پژوهش در حالت اعداد معنی داری- 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                               صفحه

شکل 1-1)مدل مفهومی کریر وبورک——————————————–8

شکل2-1) نمایش جریان اطلاعات————————– 22

شکل 2-2)مدل مفهومی ارتباطات سازمانی—————————————-27

شکل2-3) نمایش توزیع اوقات مدیران عالی————— 30

شکل2-4) نمایش شیوه‌های ارتباطی———————– 32

شکل2-5) فرایند ارتباطات—————————– 36

شکل 2-6)ارتباط تعهد سازمانی بارضایت شغلی————————————-45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-7) روابط میان انواع تعهدات سازمانی(عوض پور،1384)  47

شکل شماره2-8)روابط میان انواع تعهدات سازمانی(عوض پور،1384)   48

شکل شماره2-9) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه «آلن» و «می یر»—————————————————– 52

شکل شماره2-10) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه «آلن» و «می یر»———————————————— 54

شکل شماره2-11) تعهدات پنج گانه———————- 56

شکل شماره2-12) چهار دیدگاه تعهد——————— 58

شکل شماره2-13)پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغل66

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش