دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد تعهد سازمانی

مانند اولین محققان در تعریف ابعاد و انواع تعهد «کریس آرجریس[1]» می باشد. وی معتقد می باشد که نیروی انسانی در سازمان می‌تواند دو نوع از تعهد را داشته باشد(انصاری، کلجاهی، صالحی، 1389):

تعهد درونی[2]: این تعهد از درون نشأت می‌گیرد. به این معنی که افراد بنا به انگیزه­های درونی به سازمان متعهد می شوند و در تعیین فعالیت‌ها و اهداف سازمانی خودشان تأثیر زیادی دارند و به دلیل دخالت در تعیین فعالیت‌های سازمان، یک تعهد درونی درآن و برای انجام کار ایجاد می گردد.

 

تعهد بیرونی[3]: یک توافق قراردادی میان سازمان و کارکنان می باشد، به نحوی که شرایط کاری اهداف و رفتارهای آن از سوی سازمان تعیین شده و از کارکنان انتظار می‌رود که فعالیت‌های سازمان را به نحو مطلوب انجام دهند. تعهد بیرونی به این دلیل مهم تعبیر می گردد که کارکنان از خود اختیار نداشته؛ زیرا که امور سازمان از قبل مشخص شده و  فرد به این تصمیمات و وظایف محوله پایبند می باشد(انصاری، کلجاهی، صالحی، 1389).جدول2-2) اندازه اختلاف ابعاد تعهد(1998، Argiris)

 

گروه دیکر از  محققان سه نوع تعهد شناسایی کرده­اند که منجر به تعهد سازمانی کلی می گردد: تعهد عاطفی[4]، تعهد هنجاری[5]، تعهد مستمر[6] (2009، Handlon[7]). در زیر به این سه نوع تعهد پرداخته شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. CrisArgyris

[2]. Internal commitment

[3]. External commitment

[4]. Affective commitment

[5]. Normative commitment

[6]. Continuance commitment

[7]Handlon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش