دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت سازمانی[1]

2-3-1 مقدمه       

عدالت مانند مفاهیم تاریخی فلسفه سیاسی می باشد که از گذشته تا به امروز، جزء آرمان های بشر بوده می باشد و این بیانگر آن می باشد که این مفهوم هیچگاه بهطور کامل عملی نشده و مانند اصولی می باشد که باتوجه به زمان به روز می گردد.   (  قلی پور  و همکاران ؛ 1386 ، ص 360 ) ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت شعاع قرار می دهد . بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، روحیه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه کوشش و فعالیت آنها را تنزل می دهد. پس مانند وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می باشد. رعایت عدالت به ویژه در بعضی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها ، روابط سرپرستی، ارتقاءها و انتصاب ) برای کارکنان مهم می باشد. در فرایند توسعه رفتارهای عادلانه و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان ، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر رفتارهای سازمانی و از آن جمله تعهد سازمانی ، رضایت شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضد تولید و انگیزش کارکنان مهم می باشد.  ( غفوری و همکاران؛ 1388، ص 2 ) در این بخش آغاز به تعریف عدالت پرداخته و سپس ابعاد عدالت و اثرات آن در سازمان و موارد دیگر عنوان می گردد.

 

2-3-2 عدالت، تعاریف و مفاهیم

متخصصان علوم اجتماعی نیز از مدت ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ی اساسی و ضروری برای اثربخشی کنش ها و کارکردهای سازمان ها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عد الت در سازمانها امر غیر منتظره ای نیست ، زیرا ادعا می گردد که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی می باشد. مازلو نیز عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به   همراه انصاف ، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده می باشد و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده می باشد . (رضایی کلیدبری و همکاران ؛ 1390 ، ص 308 ) عدالت والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر می باشد. آرمان اصلی بشر ها رسیدن به عدالت می باشد . افلاطون می گوید عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده می باشد . عدالت عام همه فضیلت ها را در بر می گیرد و عدالت خاص یعنی اینکه حق هرکسی را به شایستگی بدهند   (Katozian, 2008, p: 330)

[1] – Organizational Justice

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

سایت منبع

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید