دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش توجیهی؛

ب) تهیه بوروشورهای علمی؛

پ) طرفداری و تاکید مدیریت ارشد سازمان؛

ت) اصلاح ساختار شغل.

مرحله اجرای آزمایشی – نهادی: پس از طی مراحل مختلف ذکر گردیده لازم می باشد نظام ارزیابی عملکرد به صورت آزمایشی به مورد اجرا در آید. فلسفه ی اجرای آزمایشی همانند فلسفه راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات یک کارخانه ی تولیدی می باشد. مراحل اجرای آزمایشی نظام مدیریت عملکرد عبارتند از:

انتخاب یک واحد نمونه در سازمان که بتواند منعکس کننده ی کل سازمان باشد؛

توجیه ویژه و اختصار نظام مدیریت عملکرد برای واحد نمونه؛

تعیین محدوده ی زمانی برای اجرای آزمایش؛

اجرای نظام نامه ها و گردش کارهای تدوین شده؛

جمع آوری داده ها و تحلیل و نتیجه گیری؛

سایت منبع

تدوین نتایج مثبت به دست آمده؛

تثبیت نتایج و تعمیم نتایج به کل سازمان و توصیه به اجرای نظام مدیریت عملکرد در کل سازمان.

مرحله به کارگیری نتایج مدیریت عملکرد: آن چه به نظام مدیریت عملکرد مشروعیت می دهد و لزوم آن در سازمان را اظهار می کند به کارگیری نتایج آن می باشد. اگر از نتایج به دست آمده از مدیریت عملکرد به خوبی بهره گیری نشود، پس از مدتی بی تفاوتی و بی اعتقادی بر نظام مستولی شده و اثرات نامطلوبی برای سازمان به دنبال دارد. پس، بهره گیری از نتایج ارزیابی عملکرد به مقدار زیادی می تواند در اصلاح افراد، فرآیندها و روش ها و عملکرد سازمان موثر باشد. بر این اساس، مدیران و دست اندرکاران سازمان ها می توانند از نتایج و دستاوردهای مدیریت عملکرد در مقوله های زیر بهره برداری کنند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پرورش منابع انسانی از طریق شناخت نقاط ضعف و نارسایی ها و تبدیل آن ها نقاط قوت؛

تعیین نیازهای آموزشی و یا اصلاح استانداردهای آموزشی مورد نیاز در سازمان؛

متعادل کردن سطح ذهنیت خود و کارکنان سازمان؛

ایجاد بستر کار گروهی و مشارکت عملی در سازمان؛

ترمیم انگیزه های درونی جهت کار بهتر و بیشتر در منابع انسانی.

مرحله بازنگری و اصلاح نظام مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد یک نظام، پویا کردن سازمانی می باشد که خود بیشتر از هر چیزی نیازمند پویا ماندن می باشد. بر این اساس، در درون نظام مدیریت عملکرد لازم می باشد مکانیسمی طراحی گردد که به صورت فرآیندی و همیشگی نقاط ضعف و نارسایی‌های مدیریت عملکرد را شناسایی و نسبت به رفع آنان گام بر دارد. پویا نگهداشتن نظام مدیریت عملکرد با مکانیسم های زیر امکان پذیر می گردد:

نظرخواهی منظم و در فواصل زمانی مشخص از وصعیت نظام مدیریت عملکرد؛

انجام به موقع و جدی ارزیابی عملکرد در سازمان؛

به روز کردن عوامل و مولفه های ارزیابی عملکرد متناسب با شرایط جدید سازمان؛

حاکم کردن ارزیابی چند جانبه (سلطانی، 1383).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.