دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

 

چکیده :   5

فصل اول   6

1-1) مقدمه   7

1-2) اظهار مسئله   7

1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   9

1-4)چارچوب نظری پژوهش   10

1-5) اهداف پژوهش   12

1-6) فرضیه های پژوهش   12

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   13

1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل   13

1-7-2) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته   15

1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعدیل گر   16

1-8) قلمرو پژوهش   16

فصل دوم   17

بخش اول :   18

مدیریت عملکرد   18

2-1-1) مقدمه   19

2-2-1) عملکرد   20

2-3-1) مدیریت عملکرد   21

2-4-1) اهمیت مدیریت عملکرد   24

2-5-1) اهداف مدیریت عملکرد   29

2-6-1) مولفه های مدیریت عملکرد   30

2-7-1) فرآیند و مراحل مدیریت عملکرد در سازمان ها   32

2-8-1) ابزار سنجش مدیریت عملکرد   36

2-9-1) چالش های مدیریت عملکرد   39

2-10-1) مزایا و معایب مدیریت عملکرد   44

2-11-1) ارزیابی عملکرد   45

2-12-1) اهداف ارزیابی عملکرد   48

2-13-1) ابعاد ارزیابی عملکرد   50

2-13-1) فرآیند ارزیابی عملکرد   52

2-14-1) منابع ارزیابی عملکرد   53

2-15-1) مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی   54

بخش دوم :   59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعهد سازمانی   59

2-1-2) مقدمه   60

2-2-2) تعهد و تعهد سازمانی   61

2-3-2) انواع تعهد   63

2-4-2) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی   65

2-5-2) ابعاد تعهد سازمانی   66

2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازمانی   68

2-7-2) پیشنهاداتی برای افزایش تعهد سازمانی   74

بخش سوم:   76

عدالت سازمانی   76

2-1-3) مقدمه   77

2-2-3) مفهوم عدالت و عدالت سازمانی   78

2-3-3) ابعاد عدالت سازمانی   79

2-4-3) عوامل موثر بر درک عدالت سازمانی   82

2-5-3) موانع تحقق عدالت در سازمان   83

فصل سوم   88

3-1) مقدمه   89

3-2) روش پژوهش   89

3-3) جامعه آماری پژوهش   90

3-4) حجم نمونه و روش برآورد   91

3-5)  روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات   92

3-6) روایی   93

3-7) پایایی   94

3-8 ) محدودیت های پژوهش   96

فصل چهارم   97

4-1) مقدمه   98

4-2) توصیف پاسخ دهندگان پژوهش   99

4-3) توصیف متغیر های پژوهش   105

4-4) آزمون فرضیه های پژوهش:   130

فصل پنجم   150

5-1) مقدمه   151

5-2) نتایج آمار توصیفی   151

5-3 ) نتایج آمار استنباطی   154

5-4) پیشنهاداتی در راستای پژوهش   159

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی   159

منابع و ماخذ   161

ضمائم   168

سایت منبع

پرسشنامه   169

جداول   177

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.