دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول: رهبری

سایت منبع

2-1 -1 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رهبری موضوعی می باشد که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده می باشد. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرارآمیز می باشد که در زندگی همه افراد هست. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها، تواناییها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از جایگاه، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین نمود. ( امیرکبیری و همکاران ، 1385 : 118 )

سازمان های امروزی نمی توانند طریقه و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصتها یی برای آموختن، تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند. جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در تأثیر رهبر به شدت احساس می گردد. بدیهی می باشد که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد پیدا نمود و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روانشناسی سازمانی می باشد که مورد پژوهش گسترده ای رضایت زیردستان قرار گرفته می باشد.( ضیایی و همکاران ؛ 1389 : 15-14)

یکی از دغدغه های سازمان و پژوهشگران در چهار دهه پیشین ، رهبری بوده می باشد و کوشش  بر آن بوده که این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی، عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهای شخصی که برای مطالعه رهبری پدید آمده می باشد، بر اساس مدل رهبری تحول آفرین– مراوده ای خلق شده از سوی بس (1985 ) و عملیاتی شده از سوی بس و آوولیو[1] (1995 ) می باشد: ((Dulewicz et  al ,2005,  p :406 در این بخش آغاز به تعریف رهبری رهبری تحول آفرین و سبک رهبری پرداخته و سپس ابعاد رهبری تحول آفرین را برشمرده و در نهایت ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی عنوان می گردد.

[1] Bass & Avolio

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.