دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

ارتباطات سازمانی، هرچند رشته‌ای تازه در قلمرو علوم انسانی می باشد، اما به سرعت رشد یافته و نظر بسیاری از متفکران علوم رفتاری و سازمانی را به خود جلب کرده می باشد تا جایی که بسیاری از دشواری‌های سازمانی را تحلیل و برای آنها راه حل‌های مناسب یافته می باشد.

گروهی از صاحب نظران بر این اعتقادند که بسیاری از مسائل و معضلات حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم در نظر داشتن ظرایف ارتباطات سازمانی بوده می باشد و اگر مدیران بر این امور واقف بودند، چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر کارهای مربوط به خود را انجام می‌دادند(مهدوی ،1387). ارتباطات موثر نه تنها کلید گشودن درهای بسته زیادی درجهان می باشد؛ بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام آور برای زندگی فردی، گروهی، سازمانی، و جمعی در تمام جوامع بشری می‌باشد. هر یک از ما در پیرامون خود مردمانی را می‌شناسیم که به یمن توانایی‌ها در سختی و تنگنا، روزگار سپری می‌کنند. با این توصیف حوزه وسیع ارتباطات سازمانی در سال‌های اخیر توجه اکثر جهانیان را به خود جلب کرده می باشد(فرهنگی،1383ص10). شناخت بشر از خود و طبیعت و محیط پیرامونش بدون مبادله اطلاعات و ارتباطات ممکن نیست در واقع بشر در پرتو مبادله اطلاعات و ارتباطات می باشد که می‌تواند بیاندیشد و بدین ترتیب، نقشی تعیین‌کننده در جهت توانمندی جامعه اعمال نماید. پس سازمان‌ها بایستی از منابع انسانی و مالی و…. بهره گیرند و جهت رسیدن به اهداف کوشش کنند. سپس دارا بودن ارتباطات، اخلاق کار و تعهد بالای کارکنان نسبت به سازمان و خشنودی نسبت به کار و سازمان و همکار حاصل می گردد که از عوامل بسیار مهم برای  بالندگی سازمان به شمار می‌آید تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان‌هاست و عبارت از توجه‌های مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمانی می باشد که در آن مشغول به کارند. همچنین رضایت شغلی نیز یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی می باشد رضایت شغلی عاملی می باشد که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت مندی فردی می گردد. این فصل شامل چهار بخش می‌باشد در بخش اول به تعاریف ارتباطات سازمانی و عوامل موثر برآن و … پرداخته گردید. در بخش دوم به مطالعه رضایت شغلی، دربخش سوم تعهد سازمانی و در بخش چهارم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش
  8. سایت منبع