دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

عنوان                                                              صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش …………………. 6

شکل 2-1 الگوی رفتار شهروندی سازمان ارگان …… 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                              صفحه

جدول 2-1 تعاریف رهبری تحول آفرین …………… 15

جدول 2-2 تعاریف رهبری شهروندی سازمانی ………. 23

جدول 2-3 تعاریف عدالت سازمانی ……………… 33

جدول 3-1 متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه 45

جدول 3-2 جدول پایایی سوالات مربوط به متغیرهای پژوهش  47

جدول 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان ……………….. 49

جدول 4-2 تحصیلات پاسخ دهندگان ………………. 50

جدول 4-3 سابقه کار پاسخ دهندگان ……………. 51

جدول 4-4 نوع استخدام پاسخ دهندگان ………….. 52

جدول 4-5 توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار    53

جدول 4-6 توصیف متغیر درک عدالت بین فردی ……. 54

جدول 4-7 توصیف متغیر رهبری تحولی کل…………. 55

جدول 4-8 توصیف متغیر ملاحظه فردی…………….. 56

جدول 4-9 توصیف متغیر نفوذ آرمانی……………. 57

جدول 4-10 توصیف متغیر انگیزش الهام بخش………. 58

جدول 4-11 توصیف متغیر ترغیب ذهنی……………. 59

جدول 4-12  جدول توصیف آزمون تی تست متغیرهای اصلی پژوهش  60

جدول 4-13 شاخص های برازش مدل پژوهش در حالت کلی . 62

جدول 4-14 شاخص های برازش مدل پژوهش در حالت کلی . 64

فهرست نمودار

عنوان                                                              صفحه

نمودار 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان ……………… 49

نمودار 4-2 تحصیلات پاسخ دهندگان …………….. 50

نمودار 4-3 سابقه کار پاسخ دهندگان ………….. 51

نمودار 4-4 نوع استخدام پاسخ دهندگان ………… 52

نمودار 4-5 رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار …. 53

نمودار 4-6 درک عدالت بین فردی ……………… 54

نمودار 4-7 توصیف متغیر رهبری تحولی کل……….. 55

نمودار 4-8 توصیف متغیر ملاحظه فردی…………… 56

نمودار 4-9 توصیف متغیر نفوذ آرمانی………….. 57

نمودار 4-10 توصیف متغیر انگیزش الهام بخش…….. 58

نمودار 4-11 توصیف متغیر ترغیب ذهنی………….. 59

نمودار 4-12 مدل پایه پژوهش در حالت استاندارد … 61

نمودار 4-13  مدل پایه پژوهش در حالت اعداد معنی داری 61

نمودار 4-14 مدل پایه پژوهش در حالت اعداد استاندارد (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)………………………… 63

نمودار 4-15 مدل پایه پژوهش در حالت اعداد معنی داری (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)………………………… 64

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

سایت منبع

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.