دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

 جدول 2-1) نماگرهای جمعیت کشور در سال های 85-1365 33

جدول 2-2) نماگرهای جوانی و سالمندی جمعیت کشور در سالهای 85- 1365 33

 جدول 2-3) برآورد جمعیت کشور در سالهای 88- 1384 34

جدول 3-1) توزیع  سوالات پرسشنامه 52

جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش 53

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 56

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 57

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 58

 جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پایین 59

جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری 60

 جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادی 61

 جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با طرفداری        دولت 62

جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و      درمان 63

 جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعی 64

 جدول4-10) توصیف متغیر اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر 65

 جدول4-11) آزمون رگرسیون بین عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر 66

 جدول4-12) آزمون رگرسیون بین عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر 66

 جدول4-13) آزمون رگرسیون بین سطح پایین درآمد و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر 67

 جدول4-14) آزمون رگرسیون بین قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر 67

 جدول4-15) آزمون رگرسیون بین عدم فرهنگ سازی در جامعه و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه         عمر 68

 جدول4-16) آزمون رگرسیون بین ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه      عمر 69


فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

 نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 56

 نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 57

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 58

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر درآمد پایین 59

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه      گذاری 60

 نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر عوامل اقتصادی 61

 نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با طرفداری  دولت 62

 نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین   اجتماعی و درمان 63

 نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عوامل اجتماعی 64

 نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر   65

 

فهرست اشکال

عنوان                                               صفحه

 شکل 1 –1 ) مدل تحلیلی پژوهش – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد

 

سایت منبع