دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

) مدیریت عملکرد

از جدیدترین مباحث در مدیریت به گونه عام و در حوزه ی مدیریت منابع انسانی به گونه خاص مفهوم مدیریت عملکرد می باشد. این مفهوم بعد از آن مطرح گردید که اثربخشی پایین شیوه های سنتی ارزیابی عملکرد به خصوص در نیل به اهداف استراتژیک سازمان عیان گردید. به زعم دمینگ، مسئولیت شکست اکثر برنامه های بهبود عملکرد، سیستم می باشد و نه فرد (مقیمی و حفیظی، 1388).

مدیریت عملکرد عبارت می باشد از فرآیندی استراتژیک و یکپارچه که منجر به بهبود مستمر عملکرد و توسعه‌ی توانایی های کارکنان و ایجاد فضای تیمی و دست جمعی و نهایتاً تعالی سازمان می گردد. در یک تعریف ساده مدیریت عملکرد عبارت می باشد از ممیزی بینش، دانش و توانایی های بالفعل و بالقوه منابع انسانی، پرورش افراد در راستای استراتژی های سازمان و تعالی افراد سازمان و جامعه (میرسپاسی، 1388). مدیریت عملکرد بر اساس تعریف آرمسترانگ[1] و بارون[2] (1998) عبارت می باشد از ارائه ی موفقیت پایدار برای سازمان از طریق بهبود توانایی ها و قابلیت های افراد و گروه های سازمانی (‍Cheng et al., 2007). مدیریت عملکرد فرآیندی می باشد که از طریق آن سازمان عملکرد خود را با اهداف و استراتژی های سازمانی و کارکردی منطبق می نماید (Kloot and Martin, 2000). اصطلاح مدیریت عملکرد به تمامی رویکردهای یکپارچه و استراتژیک اطلاق می گردد که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج ماموریت و ارزش های سازمانی می باشد (Mwita, 2000).

مدیریت عملکرد استراتژی بهبود عملکرد کارکنان و ارتقاء بهره وری و اثربخشی در سازمان می باشد. مدیریت عملکرد بر تلفیق هدف های فرد و سازمان تاکید داشته، عملکرد سازمانی را مورد پایش قرار داده و آموزش و توسعه را مد نظر دارد. اقدامات اساسی در مدیریت عملکرد، برنامه ریزی، هدایت و ارزیابی عملکرد در سازمان می باشد. برنامه ریزی عملکرد حاوی تعریف مسئولیت های عادی و تعیین انتظارات عملکردی و اهداف سازمانی می باشد و در وظیفه هدایت، مدیریت سازمان با ایجاد ارتباطات و انگیزش در کارکنان اهداف سازمانی را با اهداف فردی هم راستا می سازد. در ارزیابی عملکرد اجرایی برنامه ها مورد پایش قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاحات لازم به اقدام می آید. مدیریت عملکرد فرآیندی دائم و پویاست که معطوف به مقطع و مرحله خاصی نمی باشد و مدیران با اتکاء به آن می توانند به گونه موثری اهداف سازمان را محقق سازند و در تحقق این اهداف نباید شایستگی ها و  صلاحیت های حرفه ای را از یاد ببرند (Chan, 2005).

[1] . Armstrong

[2] . Baron

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سایت منبع

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.