دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

ریشه لغوی بیمه

در مورد واژه  بیمه و ریشه لغوی آن تاحدودی اختلاف نظر هست. بعضی عقیده دارند که بیمه از کلمه «بیما» از زبان هندی گرفته شده می باشد و بعضی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و (ترس) اخذ شده می باشد و چنین استدلال می کنند که زیرا اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعدها نیز دو شرکت بیمه روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند، کلمه بیمه از لغت استراخوانی[1] که به معنی بیم و ترس می باشد اخذ گردیده می باشد و بعضی از مولفین نیز کلمه  بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و با اتکا به کتاب مسالک و ممالک تالیف ابواسحق اصطهری م یگویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم  بوده می باشد ( صالحی ، 1372، 52) واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می گردد، مثل اینکهً به کلام فارسی شباهت دارد. لغت شناسان عقیده دارند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان می باشد گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تأمین ، اعتناد یا اطمینان به کار رفته می باشد . (کاوه ، 1382، 5) با این حال بنظر می رسد که ریشه اصلی واژه بیمه همان بیم می باشد، زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر می باشد و به سبب همین ترس و بمنظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می یابد.(کریمی ، 1376، 34، تقی زاده،1389).

 

2-1-3) انواع بیمه

برای رسیدن به یک طبقه بندی مناسب، بازارهای بیمه را به پنج حوزه :

 • بیمه فردی
 • بیمه خانوار
 • بیمه کسب و کار
 • بیمه مزایای کارکنان
 • و بیمه اجتماعی تقسیم می کنیم.(اوترویل ، 1381، 251).

در تقسیم بندی دیگرانوع اصلی بیمه عبارتند از: بیمه های بازرگانی و بیمه های دولتی (عمومی)

بیمه های بازرگانی خود به بیمه های

 • اشخاص(عمر، حوادث، درمان)
 • اشیاء
 • مسئولیت
 • زیان پولی

تقسیم می شوند و بیمه های دولتی نیز شامل بیمه های اجتماعی می باشند. در این پژوهش زیرا هدف مطالعه الگوی آمیخته بازاریابی خدمات (8Ps) بر روی تمایل به خرید بیمه  نامه های عمر و پس انداز می باشد، از تبیین سایر انواع بیمه خوداری نموده و در ادامه بیمه عمر به گونه مشروح تبیین داده می گردد.

[1] -straxovani

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

 • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
 • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
 • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد

 

سایت منبع