دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت، تعاریف و مفاهیم

متخصصان علوم اجتماعی نیز از مدت ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ی اساسی و ضروری برای اثربخشی کنش ها و کارکردهای سازمان ها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عد الت در سازمانها امر غیر منتظره ای نیست ، زیرا ادعا می گردد که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی می باشد. مازلو نیز عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به   همراه انصاف ، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده می باشد و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده می باشد . (رضایی کلیدبری و همکاران ؛ 1390 ، ص 308 ) عدالت والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر می باشد. آرمان اصلی بشر ها رسیدن به عدالت می باشد . افلاطون می گوید عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده می باشد . عدالت عام همه فضیلت ها را در بر می گیرد و عدالت خاص یعنی اینکه حق هرکسی را به شایستگی بدهند   (Katozian, 2008, p: 330)

2-3-3 عدالت سازمانی

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی  آغاز توسط گرینبرگ  به کار گرفته گردید. به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط می باشد.  (جواهری و همکاران ، 1388، ص 8 ) تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، تأثیر مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد در سازمان ها چطور ممکن می باشد باورها، احساسات، توجه ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. ( خطیبی و همکاران ؛ 1390 ، ص 58 )  رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنا ن عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا تأثیر آن ها می گردد . از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی می کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها خواهند نمود یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند . حتی ممکن می باشد به رفتارهای ناهنجار مانند انتقام جویی مبادرت نمایند. ( جواهری و همکاران، 1388، ص8)

2-3-4 تعریف عدالت سازمانی

دول 2-3  تعاریف عدالت سازمانی

 

2-3-5 الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی )

ابعاد عدالت سازمانی بر اساس مدل چهار بعدی گرینبرگ و کالکوییت ( الماس عدالت به تبیین زیر می باشد )    (قلی پور و همکاران، 1386، ص 7 )

تحقیقات انجام شده عدالت را در چهار بعد عدالت توزیعی ، عدالت مراوده ای ، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی مفهوم سازی کرده اند. (رضایی کلیدبری و همکاران ؛ 1390، ص 310 )

 

 

 

1- عدالت توزیعی[1]

عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی تصریح دارد. این تئوری اظهار می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند. (حقیقی  و همکاران ، 1388 ، ص 82 )

عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می کنند تصریح دارد (جواهری ، 1388 ، ص 9 )

این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز  دارد. این نظریه به نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به مداخله ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد  (رضایی دیزگاه  و همکاران، 1390، ص 111 )

[1] – Distributive Justice

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

سایت منبع

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.