دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

 مطالب

عنوان                                               صفحه

     فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه——————————————- 1

1-2)اظهار مساله————————————— 2

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش—————————- 6

1-4) اهداف پژوهش————————————- 7

1-5) چارچوب نظری پژوهش—————————— 8

1-6) فرضیات پژوهش———————————– 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها——————- 9

1-8) قلمرو پژوهش—————————— 11

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1) مقدمه——————————————- 13

بخش اول ارتباطات سازمانی

2-2) تعاریف ارتباطات سازمانی———————— 16

2-3 )سیر تحول ارتباطات سازمانی———————————————17

2-4) اهمیت ارتباطات———————————- 20

2-5 )مدل های ارتباطات سازمانی———————————————-24

2-6) راهکارهای بهبود ارتباطات———————– 28

2-7) ماهیت ارتباط ———————————- 29

2-8) تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباطات — 34

2-9) هدف ارتباطات ———————————- 34

2-10) فرایند ارتباطات و اجزای اصلی آن————— 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11) انواع مسیرهای ارتباطی در سازمان ————– 39

بخش دوم تعهد سازمانی

2-12) تعاریف تعهد سازمانی ————————– 41

2-13)فرایند ایجاد تعهد سازمانی———————- 43

2-14) مؤلفه­های تعهد سازمانی————————- 47

2-15) ابعاد تعهد سازمانی—————————– 49

2-16) اهمیت تعهد سازمانی—————————– 52

2-17) متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی—————– 53

2-18) مدل‌های تعهد سازمانی—————————- 55

2-18-1) دیدگاه « ریچرز »—————————- 55

2-18-2) مدل «آنجل» و «پری»————————— 55

2-18-3) مدل «هرسی» و «بلانچارد»———————– 56

2-18-4) مدل «مایر» و «شورمن»————————- 56

2-18-5) مدل «پنلی» و «گولد»————————– 57

2-18-6) «بکر» و «بیلینگس»—————————- 57

2-18-7) «پورتر» ————————————- 58

2-19) راهکارهای افزایش تعهد سازمانی—————– 59

بخش سوم رضایت شغلی

2-20) تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی——————– 61

2-21) اهمیت و ضرورت رضایت شغلی———————- 64

2-22) اثرات رضایت شغلی——————————- 66

2-23) فواید مطالعه رضایت شغلی———————— 67

2-24 )نظریه های رضایت شغلی———————————————-69

2-24-1) نظریه امید و انتظار————————– 69

2-24-2) نظریه ارضاء نیاز—————————– 70

2-24-3) نظریه ارزش———————————– 71

2-24-4) نظریه «بریل»——————————— 71

2-24-5) نظریه تأثیر———————————— 72

2-24-6) نظریه «هرزبرگ»——————————- 72

2-24-7)نظریه «هالند»——————————— 73

2-24-8) نظریه الگوی کاهشی و ضربی وروم————— 74

2-24-9) نظریه «مک کلند»—————————— 74

2-24-10) نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو————- 75

بخش چهارم پیشینه مطالعات انجام شده

2-25) پیشینه مطالعات داخل کشور———————- 78

2-26) پیشینه مطالعات خارج از کشور—————- 81

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه——————————————- 86

3 ـ 2) روش پژوهش————————————- 86

3 ـ 3) جامعه آماری———————————– 88

3 ـ 4) نمونه آماری———————————– 89

3 ـ 5) حجم نمونه ———————————– 89

3ـ 6 ) روش و ابزار گردآوری داده‌ها——————- 91

3 ـ 7 ) روایی پژوهش ——————————– 91

3 ـ 8 ) پایایی پژوهش——————————– 91

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده‌ها——————– 95

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

4-1) مقدمه——————————————- 99

4-2) آمار توصیفی———————————— 100

4-2-1)سن پاسخگویان—————————————————-100

4-2-2 )جنسیت پاسخگویان————————————————101

4-2-3)سابقه کار پاسخگویان————————————————102

4-2-4)اندازه تحصیلات پاسخگویان——————————————-102

4-3) مدل‌های تحیق———————————— 107

4-3-1) مدل پایه پژوهش در حالت استاندارد————- 107

4-3-2) مدل پایه پژوهش در حالت اعداد معنی داری—— 108

4-3-3) مطالعه شاخص‌های مدل اصلی پژوهش—————– 109

4-4) آزمون فرضیه‌ها ومدل—————————– 110

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه —————————————— 112

5-2)نتیجه گیری———————————————————112

5-2-1) نتایج آمار توصیفی—————————– 112

5 ـ 2-1-1) متغیر رضایت ارتباطی———————- 112

5 ـ 2-1-2 ) متغیر رضایت شغلی———————— 116

5-2-1-3) متغیر اقدامات ارتباطی———————- 117

5-2-1-4) متغیر تعهد عاطفی—————————- 119

5 ـ 3) نتایج آزمون فرضیه‌ها و مدل پژوهش————– 120

5 ـ 4 ) پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش————- 121

5 ـ 5 ) محدودیت‌های پژوهش—————————- 125

5 ـ 6 ) پیشنهاداتی برای محققین آینده—————- 125

منابع————————————————     126

ضمائم 1 پرسشنامه——————————————————–134

ضمائم 2  خروجی های نرم افزار—–   —————————————137

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش