دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیرارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گیلان انجام شده می باشد .روش  انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد .  با در نظر داشتن قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل440 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن  استان گیلان می‌باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر با روش تصادفی ساده ،با بهره گیری از جدول مورگان 263 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان تعیین گردیده می باشد. درضمن نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده می باشد. روایی ابزار این پژوهش از نوع محتوا بوده و با نظر سنجی از جمعی از اساتید مورد تأیید قرار گرفته می باشد. دراین پژوهش برای تعیین پایایی پرسش نامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده که به وسیله نرم افزارLISREL برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغییر محاسبه شده می باشد .در این پژوهش از روش‌های موجود در آمار  توصیفی(جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار واریانس و درصد) و آمار استنباطی(با بهره گیری از روش معادله سازی معادلات ساختاری )؛ برای اختصار و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش بهره گیری گردید. دراین پژوهش برای تعیین پایایی پرسش نامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده که به وسیله نرم افزارLISREL برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغییر محاسبه شده می باشد . یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن می باشد که:

بین ارز یابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات ارتباط مثبت ومستقیم هست.

بین رضایت از ارتباطات و رضایت شغلی کارکنان ارتباط مثبت ومستقیم هست . بین  ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنها با در نظر داشتن رضایت آنها از ارتباطات ارتباط مثبت ومستقیم هست. بین رضایت از ارتباطات و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت ومستقیم هست . بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنها با در نظر داشتن رضایت آنان از ارتباطات ارتباط مستقیم ومثبت هست .

کلید واژه‌ها: ارتباطات سازمانی،اقدامات ارتباطی، رضایت ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش