دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

ارگان (1988) رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد اختصار کرده می باشد:

شکل  2-1  الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان ( رامین مهر و همکاران؛ 1388، ص 70 )

 

رفتار شهروندی سازمانی دارای ابعاد متفاوتی می باشد. اسمیت، ارگان و نی یر( 1983) به دو حیطه ی نوع دوستی و پذیرش عمومی تصریح کرده اند . آندرسون و گربینگ(1988) رفتار شهروندی سازمانی را در بعد فردی شامل رفتار جهت گیری شده به سوی افراد و در بعد سازمانی شامل رفتار جهت گیری شده به سمت سازمان تقسیم بندی می کنند . ارگان  (1988) رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد اختصار کرده می باشد:

الف- نوع دوستی[1]: به رفتار یاری دهنده ی افراد به صورت کاملا داوطلبانه و به مقصود کمک به همکاران، نوع دوستی می گویند . نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران تصریح دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای معضلات کاری هستند کمک می کند ( نقوی و همکاران ؛ 1389، ص 119 ) نوعدوستی  به معنای رفتارهای صلاحدیدی کارکنان از کمک به کارکنان دیگر با مسائل مرتبط سازمانی می باشد . (   et al, 2011, p: 356 inbal (

سایت منبع

ب-جوانمردی[2]: در این بعد کارکنان همراه با رفتار جوانمردانه ی خود نالیدن ها، شکایت کردن ها، غرولند ها، عیب جویی ها و خرده گیری ها را در سازمان کاهش می دهند و بیشتر اوقات خود را در برای کوشش ها و فعالیت های سازمانی تنظیم می کنند . جوانمردی یا تحمل پذیری دومین بُعد رفتار شهروندی می باشد که به شکیبایی در برابر جایگاه های مطلوب و مسا عد، بدون اعتراض، نارضا یتی و گلایه مندی، تصریح می کند

(هویدا و همکاران ؛ 1387 ، ص 105) جوانمردی ، یعنی اشتیاق کارکنان برای تحمل شرایط کم مطلوب بودن بدون شکایت  (   et al, 2011, p: 357 inbal (

ج- فضیلت مدنی[3]: به رفتارهایی که حاکی از مشارکت فعالانه و مسؤولانه ی فرد در حین انجام وظایف می باشد و موجب افزایش وجهه ی سازمانی می گردد ، فضیلت مدنی می گویند . فضیلت مدنی شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، طرفداری از توسعه و تغییرات ارائه شده از سوی مدیران سازمان و تمایل به مطالعه ی کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر ها و اطلاعیه ها د ر سازمان برای آگاهی دادن به دیگران، می گردد. براین اساس ارگان  (1988) معتقد می باشد که یک شهروند سازمانی خوب نه تنها بایستی از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه بایستی درمورد ی آن ها اظهار نظر کند و در حل آن ها نیز مشارکت فعّالانه داشته باشد. (رامین مهر و همکاران؛ 1388 ، ص 71)  فضیلت مدنی، یعنی رفتارهایی که نشان می دهد کارکنان به گونه مسئولانه در آن مشارکت می کنند و در ارتباط با ملاحظه کردن زندگی شرکت می باشد .  (   et al, 2011, p: 357 inbal (

[1] – Hunsanism

[2] – Sportsmanship

[3] – Civilvirtue

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.