دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 دولتی و خصوصی برای توسعه:

همه‌ی سازمان های دولتی و خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند که در قالب آن بتوانند  کارآیی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارآ به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی‌کنند بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی ها بهره گیری می کنند و به تعبیری دیگر به جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند (امیری، 1385). نویسنده دیگری مدیریت عملکرد را کاربرد اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد برای نیل به اهداف سازمان  می داند. در مدیریت عملکرد اهداف مورد توافق اعضاء سازمان و مدیریت مشخص شده و منابع و امکانات برای نیل به آنها تجهیزگردیده و سیاست های لازم برای تحقق اهداف اتخاذ می شوند. همان گونه که ملاحظه می گردد مدیریت عملکرد در این نگاه درون سازمان را مورد توجه قرار داده و از آن جایی که مدیریت عملکرد قرابت زیادی با اندیشه های مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه داشته می باشد مساله مشارکت کارکنان در تعیین هدف ها، اجرای عملیات و ارزیابی نتایج از ارکان اصلی آن به شمار می رود و به نوعی مدیریت عملکرد را می‌توان مدیریتی مبتنی بر مشارکت داشت از این رو مقالات متعددی در زمینه عملکرد تیمی به رشته تحریر درآمده می باشد که  موفقیت مدیریت عملکرد را اکثراً در کار تیمی و گروهی جستجو کرده اند (الوانی، 1386).

نکته دیگری که در مشارکتی بودن  مدیریت عملکرد قابل ذکر می باشد مساله اعتماد می باشد. در صورتی که اعتماد در سازمان وجود نداشته باشد، مشارکت ها جنبه صوری داشته و دارای تاثیر نخواهد بود. اعتماد رکن اصلی و درون مایه  مشارکت و مدیریت عملکرد در سازمان و جامعه می باشد (Hoffman, 2005).

مدیریت عملکرد به عنوان یک توجه جدید مدیریتی تأثیر اساسی در هدایت و ترکیب مولفه های سازمانی در سطح سازمان اعمال نموده و به شکل مطلوب و اثربخش بر فرآیندهای سازمانی مدیریت می نماید زیرا که مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی می باشد که وظیفه ی آن ایجاد ارتباط بین مولفه های مدیریت بوده و در قالب فرآیند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خلاقیت های افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را مورد توجه قرار داده و به دنبال بهبود و توسعه ی شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی با تکنولوژی‌های مدرن و دنیای متحول فرد می باشد (سلطانی، 1383).

اهداف مهم جهت موفقیت سازمان، استراتژی های و برنامه های لازم برای تحقق آن اهداف، سطح عملکرد لازم برای موفقیت، پاداش ها و مجازات ها و چرخه های خور و بازخور چهارچوب مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند (مقیمی و حفیظی، 1388). هم چنین مدیریت عملکرد از طریق ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی که در شکل شماره 2-1 نشان داده می گردد به توسعه ی منابع انسانی کمک نموده و آن را جهت دار می سازد.

فرآیندهای مدیریت عملکرد در سال های اخیر به عنوان ابزای برای ارزیابی عملکرد کارکنان مورد توجه قرار گرفته اند. ابزاری که در مقایسه با روش های انتزاعی و سنتی و رتبه بندی شایستگی ها و سیستم و طرح ارزیابی عملکرد، توجه مدیریت به ین موضوع را یکپارچه می کند و گسترش می دهد. گفتنی که مدیریت عملکرد بر اصل مدیریت بر اساس توافق یا قرارداد استوار بوده و چندان التفاتی به مدیریت آمرانه ندارد. مدیریت عملکرد بر طراحی و اجرای طرح های یادگیری توسط خود مدیر و همچنین بر انسجام بین اهداف شرکت و کارکنان تاکید می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.