دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

برای بومی کردن یک مدل مراحل زیر بایستی طی گردد:

الف) توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد؛

ب) نظرخواهی در مورد کلیات طرح مدیریت عملکرد.

مرحله شروع طراحی و پیاده سازی: در این مرحله با در نظر داشتن جمع آوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع می گردد. مرحله طراحی نیازمند مطالعه دقیق و همه جانبه ی کارشناسی دارد که بتوان اطلاعات و داده های جمع آوری شده را خوب پردازش نمود و آن ها را با همدیگر ترکیب و به نحو مطلوبی از آن ها ایده گرفت. در مرحله ی طراحی و پیاده سازی اقدامات زیر بایستی صورت گیرد:

الف) طراحی فرم های ارزیابی عملکرد؛

ب) طراحی و تعیین امتیازات؛

پ) طراحی گردش کار اجرایی؛

ت) مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد.

مرحله فرهنگ سازی: مرحله فرهنگ سازی اساسی ترین مرحله در طراحی نظام مدیریت عملکرد به شمار می رود. در صورت پذیرش آن از سوی سازمان اجرای خوب طراحی های انجام شده، نتایج و دستاوردهای قابل قبولی برای سازمان به دنبال دارد. فرهنگ سازی برای نظام مدیریت عملکرد مشکل و وقت گیر می باشد و لازم می باشد که این کار با حوصله پیگیری گردد. در نظام فرهنگ سازی اصلاح ذهنیت افراد به نظام مدیریت عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به گونه کلی با مکانیسم خاص زیر می توان در زمینه ی نظام ارزیابی عملکرد فرهنگ سازی معقول و مطوبی انجام داد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.