دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی:

علیرغم مقبول بودن این فرض رفتار شهروندی سازمانی به اثربخشی تیم های کاری و سازمان ها کمک،  می کند، پژوهش های بسیار کمی برروی این مسئله انجام گرفته می باشد. این جای تعجب می باشد زیرا عمده علاقه به شهروندی سازمانی و سازه های مرتبط با آن از این باور ناشی می گردد که این رفتارها عملکرد سازمان را افزایش می دهد. ( صنوبری، 1387، ص 94 )

محققان به هفت کارکرد رفتار شهروندی سازمانی تصریح می کنند.از نظرآنان رفتارشهروندی سازمانی:

  •  موجب افزایش همکاری وبهره وری مدیریتی می گردد.
  • نیاز به تخصیص منا بع کم یاب را برای حفاظت از منابع سازمان ونظارت وکنترل بر اجرا وانجام وظایف روزمره کاهش می دهد.
  • باعث آزادی منابع جهت اهداف تحقق می گردد.
  • هماهنگی فعالیت ها را بین اعضا ی تیمی و گروه های کاری تسهیل می کند.
  • سازمان ها را قادر می سازد تا از طریق خوشا یندتر کردن محیط کاری، کارکنانی با کیفیت بالا راجذب و حفظ کنند.
  • با کاهش تغییرپذیری در عملکرد واحدهای کاری عملکرد سازمانی را افزایش می دهد.
  • توانایی سازمان را در تطبیق با تغییر محیطی افزایش می دهد. (هویدا و همکاران ؛ 1387 ، ص 107-106) علیرغم مقبول بودن این فرض رفتار شهروندی سازمانی به اثربخشی تیم های کاری و سازمان ها کمک،  می کند، پژوهش های بسیار کمی برروی این مسئله انجام گرفته می باشد. این جای تعجب می باشد زیرا عمده علاقه به شهروندی سازمانی و سازه های مرتبط با آن از این باور ناشی می گردد که این رفتارها عملکرد سازمان را افزایش می دهد. ( صنوبری، 1387، ص 94 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.