دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار سنجش مدیریت عملکرد

سیستم های مدیریت عملکرد بر انتقال اطلاعات مالی و غیر مالی که در تصمیم گیری و اقدامات مدیریت موثر هستند، تمرکز دارند. در سال های اخیر شمار فزاینده ای از سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت عملکرد بر پایه ی عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد مبادرت نموده اند. قالبی که اکثراً در این زمینه بهره گیری شده می باشد کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. اما به رغم افزایش تجارب به دست آمده در بهره گیری از این سیستم ها، سازمان ها هنوز دانش کافی را در مورد چگونگی بهبود عواملی که بر رفتار عملکردمدار تاثیر گذار هستند، کسب نکرده اند (De Waal, 2004,p 303). سیستم های مدیریت عملکرد بدون ملاحظه ی رفتار انسانی نمی توانند به نحوی اثربخش طراحی و پیاده سازی شوند. یکی از ابزارهایی که اخیراى برای سنجش و تحلیل مدیریت عملکرد مورد بهره گیری قرار می گیرد، روش تحلیل مدیریت عملکرد[1]  می باشد (De Waal, 2006).

 

 

روش تحلیل مدیریت عملکرد

این روش دارای ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی می باشد که به هر یک به گونه مجزا تصریح می گردد (مقیمی و حفیظی، 1388):

الف) ابعاد ساختاری مدیریت عملکرد

سایت منبع

ابعاد ساختاری با محتوای مدیریت عملکرد و روش سازماندهی آن ارتباط دارد که عبارتند از:

ساختار مسئولیت سازمان : سبک ترتیبی مشخصی در سازمان هست؛ کارها و مسئولیت ها به گونه دقیق تعریف شده اند و همه ی سطوح مدیریتی این قواعد را رعایت می کنند؛

محتوای اطلاعات عملکرد: اطلاعات مالی و غیر مالی که اعضای سازمان مورد بهره گیری قرار می‌دهند، بر عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد تمرکزی استراتژیک دارند؛

انسجام اطلاعات عملکرد: اطلاعات عملکرد دقیق، قابل اعتماد و به موقع بوده و بین آن ها ناسازگاری وجود ندارد؛

مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد: بهره گیری از گزارش های سازمانی و سیستم های مدیریت عملکرد آسان بوده و اطلاعات عملکرد تفصیلی و مبسوط از طریق سیستم های ICT به سهولت در دسترس قرار دارند؛

[1] . performance Management Analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.