دانلود پایان نامه

سایت منبع

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت مدیریت عملکرد

اهمیت عملکرد به دلیل نقشی می باشد که در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد (فقیهی فرهمند، 1388). مدیریت عملکرد این امکان را دارد که الزامات عملیاتی و راهبردی سازمان، افراد و نیز نیازهای حرفه ای کارکنان را به فنون گوناگون برآورده نماید. بعضی از این نیازمندی ها در شکل شماره 2-2 آورده شده می باشد.

شکل شماره 2-2) اهمیت مدیریت عملکرد (کاندولا، 1389)

در ادامه هر یک از این موارد به صورت مختصر تبیین داده می گردد (کاندولا، 1389):

1) محیط رقابتی کسب و کار: سازمان های امروز بایستی به موضوعات مربوط به عملکرد بیش از گذشته بپردازند زیرا رقابت افزایش یافته می باشد و بایستی با منابع کمتر، بیشتر کار نمود. در محیط بی ثبات کسب و کار، منابع انسانی تنها سرمایه ای می باشد که به بقاء موجودیت و موفقیت سازمان کمک می کند. از این رو شیوه‌های مدیریت منابع انسانی عملکرد محور توجیه بیشتری نسبت به داد و ستدهای جمعی و نگهداری دارند.

2) مشارکت منابع انسانی- کسب و کار: در سلسله مراتب انگیزشی، اکثر کارمندان در سازمان های کسب و کار در سطح خودشکوفایی و عزت نفس قرار می گیرند. آن ها امیدوارند که 1) وظایف مهمتر را انجام دهند و در رویارویی با چالش های شغلی از آزادی اقدام و انعطاف پذیری برخوردار باشند؛ 2) پاداش مناسب با کوشش هایشان دریافت کنند البته پاداش هایی که ماهیت غیرپولی دارند؛ 3) به روز شدن پیوسته توانمندی آنان؛ 4) محیط کار مشوق عملکرد، که دارای کار گروهی می باشد؛ 5) ارتباطات شفاف و آزاد. این تقاضاها صرفاً با اجرای شیوه های منابع انسانی عملکرد محور تامین می گردد.

3) مدیریت عملکرد هسته منابع انسانی: شیوه های انگیزشی عملکرد مانند پاداش، حرفه، ایجاد گروه، فرهنگ، سنجش عملکرد، توسعه توانمندی و رهبری در قلب مدیریت منابع انسانی جای دارد. این شیوه ها می توانند کارکرد منابع انسانی را به سوی حوزه ی سازمان رهنمون سازند. هر وقت و هر جا کارکرد منابع انسانی در تامین نیازهای سازمانی و کارمندان موفق باشد به این دلیل می باشد که شیوه های بالاتر منابع انسانی موسوم به فعالیت های عملکرد محور از اولویت برخوردار بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.