دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چالش های مدیریت عملکرد

طراحی و اجرای راهبردها، مداخلات و پیش ران های مدیریت عملکرد دشوراتر از آن می باشد که اظهار می گردد. این گام مستلزم مدیریت چالش های کلان و غیرکلان می باشد. این چالش ها به  گونه اختصار در  شکل شماره  2-4 نشان داده شده می باشد.

شکل شماره 2-4) چالش های مدیریت عملکرد (کاندولا، 1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در ادامه هر یک از این موارد به صورت مختصر تبیین داده می گردد (کاندولا، 1389):

1) رویکرد عقلی

مدیریت عملکرد به رویکرد عقلانی و کاملاً عینی در پذیرش روندها و شیوه های گوناگون منابع انسانی دعوت می نماید. موضوع و قصدی والا در تمام کوشش های مدیریت عملکرد بایستی جریان داشته باشد. هر یک از شیوه های منابع انسانی بایستی دارای چارچوب منطقی و قابلیت تحویل مشخص در تمام مراحل باشد. اغلب چنین مدیریت عقلانی مستلزم تحول و دگرگونی سازمان و مهندسی مجدد طریقه می‌باشد. از طرف دیگر، هر کوشش شبه استاندارد مجزا یا ذهنی برای اجرای مدیریت عملکرد در سازمان به نتایج ضد تولیدی منتهی می گردد.

سایت منبع

 

 

2) همسویی مهندسی

مدیریت عملکرد فقط زمانی قصد، جهت و جایگاه پایداری به دست می آورد که راهبردها، مداخلات و پیش ران های گوناگون به وضوح با راهبردهای کسب و کار سازمان متناسب گردد. یعنی مدیریت عملکرد بایستی تأثیر شتاب دهنده در کسب اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان بازی کند. این طریقه به گونه عمده سه جنبه دارد: اول، مطالعه مشروح پویایی و راهبردهای کسب و کار. دوم، تصمیم گیری در مورد فن شناسی هم سویی، اظهار نحوه ی ارتباط بین روندهای انسانی، کسب و کار و سوم تدوین محتوای مناسب مانند راهبردها، مداخلات و پیش ران های مدیریت عملکرد مناسب با الگو و ساختار راهبردهای کسب و کار.

3) فرهنگ ترکیبی

موفقیت مدیریت عملکرد تا حد زیادی به توانمندی اش در ترکیب فرهنگ با فعالیت های گوناگون بستگی دارد. تمام سازمان ها دارای نوعی فرهنگ کاری هستند که قا بل تشخیص و تاریخی می باشد و مدت هاست که در قالب برنامه ریزی شده و یا به صورت خودجوش پرورش یافته می باشد. چالش آن می باشد که این فرهنگ کاری بایستی تناسب کامل با نوع مدیریت عملکردی که طراحی شده یا اجرایی شده می باشد، داشته باشد. به این دلیل که کاربرد مدیریت عملکرد مستلزم تغییرات در سیستم، سیاست و رویه هاست. این تغییر صرفاً به صورت فیزیکی پیشرفت مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت. بلکه مستلزم تغییر در افراد (موسوم به گذار) می باشد که فقط از طریق مدیریت جنبه های فرهنگی محقق می گردد. معمولاً تغییر از گذار آسان تر انجام می گردد زیرا که در درون بشر ها قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی