دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزای اصلی ارتباط از دیدگاه محسنیان راد

در یک فرایند ارتباط چندین بخش هست که عبارتند از(محسنیان راد، 51،1382):

 • فرستنده پیام یا منبع پیام: آغازگر ارتباط می باشد. در یک سازمان، فرستنده­ی پیام کسی می باشد که دارای اطلاعات می باشد و هدف وی این می باشد که آن رابه یک یا چند نفر اطلاع دهد.
 • به رمز درآوردن پیام: زمانی انجام می گردد که فرستنده­ی پیام، اطلاعات را به صورت یک رشته علامت یا نماد درآورد. به رمز درآوردن پیام از آن جهت لازم می باشد که اطلاعات تنها بایستی بین یک نفر و نفر دیگر از طریق علامت و نشانه مبادله گردد.
 • پیام: اطلاعاتی می باشد که فرستنده­ی پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده می باشد. پیام ممکن می باشد به هر شکل و صورتی باشد. و فرد دیگری آن را دریافت و درک کند.
 • کانال یا مجرای ارتباطی: وسیله­ای می باشد برای ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده­ی پیام(مثل هوا برای انتقال صوت). اغلب نمی‌توان کانال ارتباطی را از پیام جدا نمود.
 • دریافت کننده یا گیرنده­ی پیام: شخصی می باشد که اندام‌های حسی او احساس می‌کنند که پیام را دریافت کرده­اند. امکان دارد گیرنده­ی پیام، یک یا چند نفر باشند.
 • از رمز خارج کردن پیام: فرایندی می باشد که به وسیله­ی آن گیرنده­ی پیام، پیام را تفسیر می کند. گیرنده بایستی آغاز پیام را دریافت کند سپس آن را تفسیر کند.
 • بازخورد کردن: مسیری دارد که در جهت عکس فرایند ارتباط می باشد که در آن واکنش گیرنده­ی پیام به فرستنده­ی پیام داده می گردد. بازخورد ممکن می باشد مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم باشد.
 • پارازیت: پارازیت را می‌توان عاملی تعریف نمود که پیام را تحریف می کند. وجود پارازیت ممکن می باشد از فرستنده، وسیله ارتباط و یا گیرنده باشد.

ب) اجزای اصلی ارتباط از دیدگاه «برلو[1]»

از دیدگاه برلو اجزای اصلی ارتباط شامل موارد ذیل می باشد:

 • منبع رمزگذار: یک منبع ارتباطی، پس از تعیین روشی که می‌خواهد با آن بر گیرنده­اش تأثیر بگذارد، پیامی را به قصد تولید هدف مورد نظر و دلخواه خود، رمزگذاری می کند. حداقل چهار نوع عامل در منبع هست که می‌تواند صحّت را افزایش دهد. آنها عبارتند از:
 • مهارت‌های ارتباطی
 • توجه‌ها
 • سطح دانش

جایگاه منبع در یک سیستم فرهنگی اجتماعی

سایت منبع

[1]. Berlo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش