دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد.به مقصود آگاهی ومشکلات دنیای اجتماعی، روش‎های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند.این طریقه ها و حرکت سبب شده می باشد که برای برسی رشته های مختلف علوم انسانی،از روش علمی بهره گیری گردد.( ایران نژاد ،1377: 9) پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر به صورت فردی یا گروهی انجام می شود :

1 ) ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی ( پژوهش بنیادی )

2) توصیف ، یک شرایط یا توجه عده ای از افراد ( پژوهش پیمایشی ، همبستگی…)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مسئله و مشکل واقعی ( پژوهش کاربردی…)

در طی فرایند پژوهش با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به گونه عینی و معتبر، نظاره،مطالعه و استخراج می شوندو سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به گونه کمی و غیر کمی کوشش می گردد که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها)آزمون شده و در نهایت (( رد )) یا (( پذیرفته می شوند ))و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. (خاکی ، 88:1390)لذا در این فصل از پژوهش حاضر به برسی چگونگی گردآوری داده ها ، تحلیل آنها جهت بهره گیری از داده های خام در راستای سوالات پژوهش پرداخته می گردد.همچنین در این فصل تعریف و تفضیل مفاهیم اساسی همچون ( جامعه ی آماری ، نمونه گیری و چگونگی آزمون فرضیات ) ارائه گردیده می باشد.

 

3-2) فرآیند اجرای پژوهش

در این پژوهش با در نظر داشتن مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تمایل به تقاضای بیمه عمر ادبیات پژوهش ، متغیر های اصلی پژوهش شناسای شده اند . متغیر عوامل اقتصادی شامل شاخصه های (تورم، سطح پایین درآمد ،بارتکفل ، سایر فعالیتهای سرمایه گذاری) و متغیر عوامل اجتماعی (عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با طرفداری دولت ، ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان) به عنوان متغیر مستقل مورد شناسایی قرار گرفته و تمایل بر تقاضای بیمه عمر به عنوان متغیروابسته فرض شده می باشد . سپس با انتخاب شهرستان رشت بعنوان جامعه آماری نمونه گیری شده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیر های فوق به وسیله پرسشنامه جمع آوری می گردد .داده ها و اطلاعات جمع آوری شده استخراج و تبدیل به امتیازات مربوط می شوند و سپس برای تجزیه و تحلیل با بهره گیری از نرم افزار spss  آماده شده و در ادامه مطابق مشخصه هاو آزمون های بعمل آمده به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات اقدام می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

    سایت منبع

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد