دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 ) اهمیت و ضرورت

با وجود کار های بسیار با اهمیت انجام گرفته این صنعت در کشور ما مانند اکثر کشور های در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و تأثیر آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد با مقایسه ی آمار مربوط به اندازه حق بیمه های عمر در کشور های مختلف جهان با ایران ، به نهایت عقب ماندگی آن در کشور پی خواهیم برد . این امر در مورد اکثر کشور های در حال توسعه صدق می کند . کمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین جلسه خود در دسامبر 1982 ، با صدور قطعنامه ای درمورد « بیمه عمر در کشور های در حال توسعه » از دفتر « کنفرانس سازمان ملل درمورد رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته می باشد تا تحقیقاتی را در ارتباط با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی را که کشورهای در حال توسع عضو یونکتاد بایستی در قالب رقابت بودن بیمه عمر در مقایسه با سایر سپرده ها انجام دهند توصیه نموده می باشد (کریم آبادی، 1366)

یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا ، سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه می باشد . سهم بیمه عمر در بازار بیمه در ایران ، به دلیل سطح بالای تورم ، پایین بودن درآمد سرانه و فعالیت کم موسسات ، در سال های گذشته هیچ گاه حدود 10% نبوده می باشد . حرکت صنعت بیمه بر اساس این طریقه ، سهمی حدود 10 % از کل حق بیمه های بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال 1404 به حدود 155 خواهد رسید .( بیمه مرکزی ج.ا.ا 1388).

 

یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه می باشد سهم بیمه عمر از بازار بیمه در ایران به دلیل سطح بالای تورم پایین بودن در آمد سرانه و فعالیت کم موسسات در سال های گذشته هیچ گاه حدود 10% نبوده می باشد حرکت صنعت بیمه براساس این طریقه ، سهمی حدود 10% از کل حق بمیه های بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال 1404 به حدود 15% افزایش خواهد پیدا نمود .

سرانه حق بیمه عمر در ایران با سطح جهانی اختلاف چشم گیری دارد ، به گونه ای  که سطح جهانی آن در سال 2000 معادل 1/ 252 دلار و در ایران تنها 2/1 دلار بوده می باشد به این معنا که درآن سال ، حق بیمه سرانه در دنیا حدود 211 برابر کشور ایران بود در سال 2008 ، اگر چه سرانه حق بیمه عمر در ایران نسبت  به سال 2000 رشد 158% را تجربه نمود و به رقم 1/ 3 دلار رسید اما در مقایسه با وضعیت جهانی بسیار اندک بود ، زیرا در آن سال نیز سرانه حق بیمه عمر در دنیا حدود 120 برابر ایران بود. در تحلیل وضعیت بیمه عمر نسبت به کل اقتصاد ، ضریب نفوذ بیمه عمر ، معیاری شناخته شده می باشد این شاخص در سطح جهان در سال 2000 حدود 49 برابر ایران بوده می باشد که این نسبت در سال 2008 ، به 59 برابر رسیده می باشد. ضریب نفوذ اندک برای بیمه عمر در ایران ( 07/0 در سال 2008 ) حرکت بسیار کند این رشته بیمه ای را در مقایسه با کل اقتصاد کشور نشان می دهد . پس ، ضروری می باشد تا در زمینه علت عدم استقبال از بیمه عمر از سوی افراد و عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر مطالعه های لازم صورت گیرد . با در نظر داشتن وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده درکشور عرضه گسترده بیمه های عمر به مقصود ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد