دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های ارتباطات سازمانی

به مقصود مطالعه نظام مند ارتباطات سازمانی،لازم می باشد کلیه ابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی مورد توجه  قرار می گیرد تا از پیوند میان آنها ، یک مدل مفهومی که نشانگر شمای کلی ارتباطات سازمانی می باشد به دست آید به گونه کلی ابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی سه دسته اند:

 • بعد ارتباطی :که خود شامل 4جزء می گردد (میلر ، 1386: 27) :
  • مجاری ارتباطی :بشر ها به واسطه مجاری ارتباطی ، می توانند میان خود ارتباط مستقر نمایند . مجاری ارتباطی بین افراد در سازمان به سه بخش عمده چهره به چهره ، کتبی و الکترونیکی طبقه بندی شده اند (قلیچ لی و ایمانی پور ، 1386: 126 ).
  • سبک های ارتباطی : که ناظر بر نوع رفتار افراد با یکدیگر می باشد و به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می گردد (میلر[1] ، 1386 :29 ) .
  • مسیرهای ارتباطی :که شامل ارتباطات عمودی ، افقی و مورب میان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسیر های ارتباطی می باشد (میلر ، 1386 : 28 ).
  • محتوای ارتباطی : محتوای پیام ها و ارتباطات به سه دسته وظیفه ای، اجتماعی وابتکاری تقسیم می گردد (میلر ، 1386 : 27 ) .

2 )بعد انسانی : جنبه  های انسانی را در بر می گیرد و ارتباط میان افراد را تحت تاثیر قرار می دهداین عوامل شامل 3 جزء می باشد :

2-1 )ویژگی های فردی افراد : که خود به ویژگی های ذهنی – ادراکی (شرهرمن ، 2006 )،روحی –روانی و جسمانی (برکو ، ولوین و ولوین ، 1384 : 19 ) تقسیم می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2 ) ویژگی های اجتماعی افراد : که خود به ویژگی های فرهنگی افراد (شرهرمن ،2006 :448 ) ، طبقه اجتماعی افراد (رضاییان ، 1379 : 480 ) و اعتبار افراد ( فرهنگی ،1386 :347 ؛ کینیکی و کریتنر ، 1384: 451 ) تقسیم می گردد .

2-3 )  مهارت های ارتباطی : مجموعه ای از رفتارهای هدفمند به هم مرتبط و متناسب با وضعیت هستند که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد می باشند و شامل مهارت های ارتباط کلامی  (گفتاری و نوشتاری ) ، ارتباطات غیر کلامی (رفتارهای صوتی وغیر صوتی ) ، گوش دادن موثر و ارایه باز خورد می گردد (برکو وهمکاران ، 1384 ) .

3 ) بعد سازمانی : ساختار و محتوای سازمان را در بر می گیرد و ارتباطات سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد . این عوامل به دو دسته طبقه بندی می گردد :

37.Miler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش