دانلود پایان نامه

سایت منبع

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مولفه های مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد دارای مفهوم پیچیده و مشکلی می باشد که تبیین آن کار ساده ای نیست و لازم می باشد از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. ابعاد چهارگانه ی مفهوم مدیریت عملکرد را می توان مطابث شکل 2-3 نشان داد.

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل شماره 2-3) ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد (سلطانی، 1383)

الف) مدیریت عملکرد به عنوان یک فرهنگ و سبک رهبری[1]

از نقطه نظر فرهنگ و سبک رهبری مدیریت عملکرد مجموعه ای از نیروهای به هم پیوسته می باشد که رفتار گروهی را به وجود می آورد. در مدیریت عملکرد افراد با هر یک از فرهنگ های درون سازمانی منطبق شده و با توسعه ی نوعی سبک رهبری به اندازه ی کافی همنواختی در فرهنگ سازمان ایجاد می گردد. به  یک مفهوم، عملکرد اداره کردن در فرهنگ و رهبری به معنای حفظ تعادل میان بخش های مختلف یک سازمان می باشد و این کار سختی است که همیشه موفق و روشن باشد.

 

 

 

ب) مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم تجاری[2]

وسیله ای می باشد برای ایجاد انگیزه در منابع انسانی جهت دستیابی به نتایج مطلوب و به دنبال برقراری ارتباطات منطقی بین عوامل تولید می باشد و علاوه بر لحاظ کردن گذشته متمرکز بر آینده می باشد.

 

ج) مدیریت عملکرد به عنوان بخشی از پیمان روانشناختی[3]

پیمان روانشناختی مجموعه ای از انتظارات می باشد که به ندرت به حساب می آید و هر کارفرمایی آن را از کارکنان خود می خواهد. عملکرد کارکنان از پیمان روانشناختی آنان با سازمان و نیز از شرایط وابسته به شغل تاثیر می پذیرند و هر چقدر پیمان روانشناختی کارکنان با سازمان قوی تر باشد عملکرد کاری قوی تر خواهد بود.

د) مدیریت عملکرد به عنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری[4]

در این چشم انداز مدیریت عملکرد را می توان از نقطه نظر فرد ملاحظه نمود. در این سطح، عملکرد در درون فرآیند ارزیابی ظاهر می گردد. مدیریت عملکرد در این جا، یعنی مرور دوره ای ان که افراد و گروه ها چگونه کار می کنند، دادن بازخورد به آن ها و به حرکت در آوردن آن ها از طریق توسعه ی خود، مشوق‌ها و یا چیزهای دیگر. موضوع مهم عبارت می باشد از ارتباط ی بین آن چه که شخص انجام و تحویل می دهند و این که تا چه حد به خوبی آن ها را منصفانه تلقی می کند. بازخورد در مدیریت عملکرد بایستی بر توسعه متمرکز گردد و لازم می باشد دامنه ی یادگیری سازمانی و فردی را به حساب آورده و به غنی سازی توانایی در سطح فردی و نهایتاً سازمانی منجر گردد (سلطانی، 1383).

[1] . Performance management as a culture and leadership style

[2] . Performance management as a business system

[3] . Performance management as a part of the psychological contract

[4] . Performance management as a personal feedback and learning process

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.