دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رفتار شهروندی سازمانی  رهبرمدار[1]

تعریف نظری: رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی می باشد که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط به شمار می رود ، اما در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار تأثیر اساسی و محوری بازی می کنند . طرفداری سرپرست تصریح ای می باشد به درجه طرفداری و توجه دریافتی کارکنان از طرف سرپرستان خود. در سازمان ها و صنایع یک مدیر یا سرپرست طرفداری گر دارای درجه بالایی از شایستگی می باشد ، با کارکنان با انصاف و عدالت برخورد و رفتار می نماید، روابط دو سویه را بین خود و کارکنان ترغیب می کند و از سهم مشارکت تک تک کارکنان قدردانی می کنند . پیش روی کارکنانی هم که دارای مدیران و سرپرستان طرفداری گر هستند بیشتر احتمال می رود که به مدیران سازمان اعتمد کنند بصورت موثرتر و کارامدتری در کارهای تیمی شرکت کنند و علایق خود را معطوف به دستیابی اهداف سازمان نمایند . (گل پرور و همکاران ؛ 1388 ، ص 32 )                                 تعربف عملیاتی: تاکید بر رفتارهای شهروندی زیر دستان مستقیما بر رهبری متمرکز می باشد که با او کار می کند. درنتیجه ، احتمالا زیر دست کوشش بیشتری می کند تا رفتارهای همکاری خود را برای منافع رهبر نشان دهد . (jeewon cho et al 2010, p: 411)

نمونه های این نوع رفتارها را می توان در یاری رسانی به همکاری که غایب می باشد ، داوطلب شدن برای کار اضافی تر در زمان نیاز ، معرفی کردن سازمان با شور و حرارت در میان عموم ، اقدام کردن به شیوه ای که موجب تقویت روحیه و نشاط خود و همکاران می گردد و حل تعارضات بین فردی نظاره نمود. (گل پرور و همکاران؛ 1388: 29) رفتار شهروندی رهبرمدار در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه از طریق چهار سؤال و توسط سؤالهای 19، 20، 21 و 22  تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت موردسنجش قرار می گیرد.

 

 

عدالت بین فردی[2]

تعریف نظری:  عدالت بین فردی به تعامل اجتماعی بین هر فرد با دیگران که در سازمان رخ می دهد تصریح دارد . ( , 2009, p: 326 Noormala) عدالت میان فردی به عنوان درک فرد از کیفیت رفتار میان فردی می باشد . برحسب اینکه چگونه افراد توسط مسئولان سازمانی خود رفتار می شوند. al, 2010, p: 409 ) et  jeewon Cho (

تعریف عملیاتی: عدالت بین فردی مربوط میشود به اندازه رفتاری که سرپرست با مردم با تکریم و صداقت انجام میدهد؛ عدالت بین فردی بر رفتار خوب، تکریم، صداقت و… که در رویه ها مشهود می باشد، مربوط می گردد. (قلی پور و همکاران، 1386، ص 361 ) عدالت بین فردی در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه از طریق چهار سؤال و توسط سؤال های 23، 24، 25 و 26  تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت موردسنجش قرار می گیرد.

 

1-8  قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو موضوعی:

این پژوهش به ارتباط رهبری تجول آفرین و  رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت تصریح دارد که در حوزه رفتار سازمانی قرار میگیرد.

1-8-2  قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی این پژوهش به نیمه اول سال 1392 محدود می گردد .

1-8-3  قلمرو مکانی :

این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام می گیرد

[1]  – Leader Directed OCB

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Interpersonal Justice

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

سایت منبع

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.