دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد عاطفی

مایر و آلن تعهد یا التزام راشامل سه بعدمی‌دانند که عبارتند از تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر. تعهد عاطفی به عنوان ارتباط و وابستگی عاطفی به سازمان و مشارکت در آن تعریف می گردد(Iqbalkhan et al[1],2001) . در این پژوهش از پرسشنامه  تعهد سازمانیAOCS آلن و مایر[2] با طیف لیکرت در مقیاس فاصله‌ای بهره گیری شده می باشد.

 1. صرف زمان تعطیلی در سازمان
 2. افتخار به عضویت در سازمان
 3. احساس تعلق به سازمان

رضایت شغلی

رضایت شغلی عبارت می باشد از نوع توجه فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می گردد. به تعبیری رضایت شغلی متاثر از عوامل متعددی مانند حقوق و دستمزد، ارتباطات، سیاست‌ها، رویه‌ها، ابعاد شغلی، نظم کار و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان می‌باشد(جهانی و همکاران ،1388). در این پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MSQ  (1967,[3]WEISS)با طیف لیکرت در مقیاس فاصله‌ای بهره گیری شده می باشد.

 1. اندازه فرصت برای پیشرفت در این شغل
 2. فراهم شدن پایگاه اجتماعی با شغل
 3. شایستگی سرپرست
 4. شرایط کاری و جو کلی کار
 5. اندازه تعامل و همکاری

رضایت ارتباطی

شامل احساس رضایت از جنبه‌های مختلف ارتباط در یک سازمان می باشد[4](Crinow Wite ˛1981). این نوع رضایت می‌تواند در ارتباط با روش‌های ارتباطی باشد و یا نباشد. در مجموع رضایت ارتباطی ارزشیابی موثر روش‌های ارتباطی یک کارمند در سازمان می باشد و به عنوان یک سازه چند بعدی به شمار می‌آید Carriere&Christopher[5],2008)). در این پژوهش از پرسشنامه رضایت ارتباطی  CSAدانز و هازن  با طیف لیکرت درمقیاس فاصله‌ای بهره گیری شده می باشد.

 1. اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه پیشرفت شغلی
 2. ارائه رهنمودهایی برای حل معضلات مربوط
 3. اندازه ارتباطات سازمانی مفید
 4. برگزاری خوب جلسات و گردهمایی
 5. اندازه اعتمادسرپرست
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8) قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوع: قلمرو موضوعی پژوهش با در نظر داشتن عنوان پژوهش؛ یعنی تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می‌گیرد.

قلمرو زمانی: پژوهش حاضردر بازه زمانی تابستان 1391الی تابستان1392 انجام شده می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش شعب بانک مسکن استان گیلان می باشد.

 1. Iqbalkhan et al
 2. Alen &Mayer

20 . WEISS

 1. 21. Crinow Wite
 2. Carriere&Christopher

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش