دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

چکیده

1-1 مقدمه ……………………………….. 1

1-2 اظهار مسئله……………………………. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………. 4

1-4 هدف پژوهش…………………………….. 5

1-5 چارچوب نظری پژوهش……………………… 5

1-6 فرضیه های پژوهش……………………….. 6

1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش……… 7

1-8 قلمرو پژوهش…………………………… 10

                                                                                                                                       فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1 بخش اول : رهبری

2-1-1 مقدمه ……………………………… 12

2-1-3 سبک رهبری ………………………….. 12

2-1-4 تعریف رهبری تحول آفرین……………….. 14

2-1-5 مدیر در تأثیر رهبر تحول گرا…………….. 15

2-1-6 رهبری مبادله ای……………………… 16

2-1-7 رهبری تحول آفرین و اثربخشی رهبر / تیم …. 17

2-1-8 ابعاد رهبری تحول گرا…………………. 18

2-1-9 رهبری تحول آفرین و اعتماد رهبر ……….. 19

2-1-10 ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی    20

2-2 بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

2-2-1 مقدمه ……………………………… 22

2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی چیست…………… 23

2-2-3- تعریف رفتار شهروندی سازمانی………….. 23

 

2-2-4 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی…………… 24

2-2-5 کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی……….. 26

2-2-6 انواع رفتار شهروندی سازمانی ………….. 27

2-2-7 رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار………… 28

2-2-8 تئوری مبادله اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی  28

2-2-9 ارتباط متقابل رهبر-عضو رفتار شهروندی سازمانی 30

2-2-10 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی. 30

2-2-11 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی … 31

2-3 بخش سوم : عدالت سازمانی

2-3-1 مقدمه ……………………………… 32

2-3-2 عدالت  ، تعاریف و مفاهیم……………… 32

2-3-3 عدالت سازمانی……………………….. 33

2-3-4 تعریف عدالت  سازمانی…………………. 33

2-3-5 الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی) ……….. 33

2-3-6 عدالت و اثرات آن در سازمان …………… 38

2-4 بخش چهارم : پیشینه پژوهش

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی…………………. 39

2-4-2 پیشینه تحقیقات خارجی…………………. 41

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

 3-1 مقدمه……………………………….. 44

3-2 روش پژوهش…………………………….. 44

3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه .. 44

3-5 روش جمع آوری داده ها…………………… 45

3-6 ابزار جمع آوری داده ها ………………… 45

3-7 روایی ابزار سنجش ……………………… 46

3-8 پایایی ابزار سنجش …………………….. 46

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………… 47

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ……………………………….. 49

4-2 توصیف پاسخ دهندگان…………………….. 49

4-3 توصیف متغیرهای پژوهش…………………… 52

4-3-1 رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار ……….. 53

4-3-2 درک عدالت بین فردی…………………… 53

4-3-3 رهبری تحولی کل………………………. 54

4-3-4 ملاحظات فردی…………………………. 55

4-3-5 نفوذ آرمانی…………………………. 56

4-3-6 انگیزه الهام بخش…………………….. 57

4-3-7 ترغیب ذهنی………………………….. 58

4-8 مطالعه وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش ………… 60

4-8-1 مطالعه مدل پژوهش……………………… 61

4-8-2 مطالعه شاخص های معنی داری برازش مدل کلی پژوهش 62

4-8-3 مطالعه مدل پژوهش در حالت تفکیک متغیر رهبری تحولی   63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-9 مطالعه فرضیه های پژوهش………………….. 65

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ……………………………….. 68

5-2 نتایج آمار توصیفی …………………….. 68

5-2-1  نتایج توصیف پاسخ دهندگان…………….. 68

5-2-2  نتایج توصیف متغیرهای پژوهش ………….. 68

5-3 نتایج آزمون های فرضیه های پژوهش ………… 69

5-4 پیشنهادات پژوهش ………………………. 71

5-5 محدودیت های پژوهش……………………… 72

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………… 73

منابع……………………………………. 74

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.