دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

نیروی انسانی را از سرمایه های اصلی سازمان می­دانند و به نظر می­رسد شناخت و آگاهی از رفتارهای سازمانی و تاکید بر امور انسانی در سازمان­ها به مقصود افزایش سطح کارایی و اثربخشی در سازمان لازم است از آنجاییکه تعهد سازمانی اساس و محور اثربخشی سازمان می باشد و همچنین مدیریت عملکرد نیز به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف استراتژیک میباشد در این پژوهش به دنبال کنکاش بیشتر عوامل موثر بر ارتباط میان آن دو  هستیم.

تحقیقات نشان داده می باشد کارکنانی که تعهد بالایی دارند دوست ندارند سازمان را ترک کنند ، به نظم ومقررات توجه کرده و عملکرد بالایی دارندMeyer et al,2010,p3 ). (

همچنین به نظر می­رسد پژوهش و مطالعه در خصوص تأثیر عدالت سازمانی در  ارتباط بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد مطالعه،می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با اندازه تعهد سازمانی کارکنان جامعه تحت مطالعه، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. به نظر می رسد مدیران با شناسایی صحیح و به موقع عوامل موثر این پژوهش،بتوانند آگاهانه با وضعیت های مختلف سازمانی برخورد نمایند .

از طرف دیگر اجرای چنین تحقیقاتی علاوه بر افزایش دانش مدیران و دست اندر کاران پیرامون موضوع مورد مطالعه، می تواند راهگشای افراد برای ادامه پژوهش در این راستا و در زمینه های دیگر باشد .با در نظر داشتن مسائل مطروحه فوق و با در نظر داشتن این نکته که هیچ گونه تحقیقی در زمینه مطالعه تأثیر عدالت سازمانی در ارتباط بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد مطالعه صورت نگرفته ، بنابراین نیاز است که این مقوله در سازمان های اجرایی استان گیلان که امور اجرایی استان را بر عهده دارند مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.

سایت منبع