دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 2

1-2) اظهار مسئله 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4) اهداف پژوهش 5

1-4-1) اهداف اصلی پژوهش 5

1-4-2) اهداف فرعی پژوهش 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های پژوهش 6

1-6-1) پرسش های اصلی پژوهش 6

1-6-2) پرسش های فرعی پژوهش 7

1-7) فرضیه های پژوهش 7

1-7-1) فرضیه های اصلی پژوهش 7

1-7-2) فرضیه های فرعی پژوهش 7

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش 8

1-8-1) سطح درآمد و بیمه عمر 8

1-8-2) مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری 8

1-8-3 ) ترویج  و شناساندن بیمه عمر در کنار طرفداری های دولت 9

1-9) قلمرو پژوهش 11

1-9-1) قلمرو موضوعی 11

1-9-2) قلمرو مکانی 11

1-9-3) قلمرو زمانی 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول : مبانی نظری

2) مقدمه 13

2-1-1) تعریف بیمه 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر 20

2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران 27

2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر 27

2-1-10) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران   28

2-1-10-1) عوامل اقتصادی : 28

2-1-10-2) عوامل ساختاری   28

2-1-10-3)  عوامل اجتماعی   29

2-1-10-4) عوامل فرهنگی    29

2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور   29

2-1-12) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر   30

2-1-12-1) راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر: 30

2-1-13)  تحلیل تاثیر بار تکفل و تقاضای بیمه عمر   33

2-1-14)  تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر   34

2-1-15) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر 36

2-1-16) فعالیت های ترویجی بیمه عمر 38

بخش دوم : پیشینه پژوهش

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی 44

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه 48

3-2) فرآیند اجرای پژوهش 48

3-3) روش پژوهش 49

3-4) جامعه ی آماری 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات 50

3-7) ابزار اندازه گیری 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعیین روایی پرسشنامه 52

3-9) اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه 52

3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش   59

4-4) آزمون فرضیات پژوهش: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه 71

5-2) نتایج آمار توصیفی 71

5-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش 72

5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش 74

5-5 ) پیشنهادات برای محققین آتی 75

5-6) محدودیتهای پژوهش 75

منابع  و ماخذ 77

ضمائم 81

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد