دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

) عملکرد

در نظر داشتن منابع انسانی در کنار بهره گیری از روش های نو، بازسازی ساختارهای گذشته و بهره گیری بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل، از زمره فاکتورهای توفیق اهداف جامعه می باشد و موفقیت آن مرهون استقرار سیستم کارآ و مبتنی بر اهداف و وجود نیروی انسانی مطلوب و متناسب می باشد (فقیهی فرهمند، 1388). تشریح مفهوم عملکرد مهم می باشد. بدون تعریف روشنی از عملکرد نمی توان آن را مدیریت یا ارزیابی نمود. باتز[1] و هولتون[2] (1995) اظهار داشته اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی می باشد که متغیرهای آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. آن ها همچنین اظهار داشتند که تعیین هدف ارزیابی از ارزیابی نتایج عملکرد و رفتار بسیار مهمتر می باشد. دیدگاه های مختلفی در مورد ماهیت عملکرد هست. می توان به راحتی آن را به عنوان ثبت نتایج حاصله در نظر گرفت. حالت فردی، عملکرد ثبتی از کارهای فرد می باشد. برناردین[3] (1995)  معتقد می باشد که عملکرد را بایستی به عنوان نتایج کاری تعریف نمود زیرا که این نتایج قوی ترین ارتباط را با اهداف راهبردی سازمان، رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی مستقر می کنند. فرهنگ انگلیسی آکسفورد[4] عملکرد را به عنوان اجرا، به کار بستن، بجای آوردن هر چیز منظم یا تعهد شده تعریف می کند. این تعریف علاوه بر آن که در ارتباط با ستاده ها و برونداده هاست بیانگر عملکرد مرتبط با انجام کار و همچنین نتایج حاصله می باشد. پس عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی نمود و روشی می باشد که سازمان ها، تیم و افراد جهت انجام کاری به کار می گیرند. کمپل[5] (1990) نیز بر این باور می باشد که در عملکرد رفتار هست و بایستی از نتایج متمایز باشد زیرا که بعضی از عوامل سیستم ها می توانند نتایج را از بین ببرند. دیدگاه جامع در ارتباط با عملکرد وقتی به دست می آید که در بر گیرنده ی رفتار و نتایج باشد (آرمسترانگ، 1385). همچنین می توان گفت عملکرد عبارت می باشد از معیار پیش بینی یا معیار وابسته کلیدی در چهار چوبی که ارائه می دهیم، این چهارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها اقدام می کند (Andrew, 1998).

عملکرد سازمان نیز همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد (آذر و دانشور، 1386). وقتی صحبت از عملکرد می گردد نتیجه ی کار به دست آمده به ذهن متبادر می گردد. در زمینه ی عملکرد، عده‌ای عملکرد را برای نتیجه ی کار به کار می برند. مثلاً اگر سازمانی تولیدات خوبی از نظر کمی و کیفی داشت قضاوت مثبتی از عملکرد آن سازمان می گردد و عده ای عملکرد را برای فرآیند انجام کار و نحوه ی انجام وظایف به کار می برند. مثلاً اگر یک بازیکن، خوب بازی کند بدون در نظر داشتن نتیجه ی بازی چنین قضاوت می گردد که بازیکن، خوب ایفای تأثیر[6] کرده می باشد و عملکرد خوبی دارد (سلطانی، 1378).

[1]. Bates

[2]. Holton

[3]. Bernardin

[4]. Oxford

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5]. Campbell

سایت منبع

[6]. Perform

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.