دانلود پایان نامه

175
100

اعتياد مادر
دارد
1
6/0
2
1/1
تست دقيق فيشر
1< P
NS

ندارد
174
4/99
173
9/98

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشانگر آن است که توزيع سابقه بيماري و اعتياد والدين در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي يکسان بوده و از نظر آماري معنيدار نبوده است.

جدول شماره (6): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وضعيت اشتغال والدين در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه

متغيرها
با سوختگي
بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وضعيت اشتغال پدر
کارگر
33
9/18
22
6/12
03/4 = Pearson
4 = df
4/0< P
NS

کارمند بهداشت و درمان
4
3/2
5
9/2

کشاورز
13
4/7
13
4/7

کارمند
24
7/13
34
4/19

آزاد
101
7/57
101
7/57

جمع
175
100
175
100

وضعيت اشتغال مادر
خانهدار
151
3/86
148
6/84
04/1 = Pearson
2 =df
59/0< P
NS

کارمند بهداشت و درمان
6
4/3
4
3/2

شاغل
18
3/10
23
1/13

جمع
175
100
175
100

اطلاعات جدول فوق بيانگر آن است که توزيع وضعيت اشتغال والدين در دو گروه يکسان بوده و از لحاظ آماري معنيدار نبوده است.

جدول شماره (7): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگي (وضعيت تأهل، نوع خانواده و تعداد اعضاي خانواده) در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه

متغيرها
با سوختگي

بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وضعيت تأهل
پدر و مادر با هم
172
3/98
175
100
تست دقيق فيشر
49/0< P
NS

مطلقه
3
7/1
0
0

جمع
175
100
175
100

نوع خانواده
هستهاي
153
4/87
160
4/91
48/1 = Pearson
1 = df
22/0 < P
NS
65/0 = OR
(3/1 ، 32/0)

گسترده
22
6/12
15
6/8

جمع
175
100
175
100

تعداد اعضاي خانواده
3
73
7/41
75
9/42
22/4 = Pearson
4 = df
37/0< P
NS

4
63
36
69
4/39

5
21
12
19
9/10

6
8
6/4
9
1/5

7 <
10
7/5
3
7/1

جمع
175
100
175
100

ميانگين و انحراف معيار
32/1± 02/4
93/0 ± 83/3

ميانه
4
4

جدول فوق بيانگر آن است که توزيع وضعيت تأهل، نوع و تعداد اعضاي خانواده در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي يکسان بوده و از نظر آماري معنيدار نبوده است.

(نتيجه و نوع آزمون: 001/0 >P 2 = df 4/20 = Pearson)

نمودار فوق نشان ميدهد که درآمد ماهانه در دو گروه يکسان نبوده و از لحاظ آماري معنيدار بوده است بطوريکه سطح درآمد بالاي 500 هزار تومان در گروه کودکان با سوختگي نصف گروه کودکان بدون سوختگي ميباشد.

جدول شماره (8): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگي (محل سکونت، وضعيت مسکن و آگاهي از روشهاي اتفاي حريق) در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه

متغيرها
با سوختگي

بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

محل سکونت
شهر
130
3/74
126
72
Pearson23/0 =
1 = df
63/0< P
(8/1 ،7/0) 12/1 = OR
NS

روستا
45
7/25
49
28

جمع
175
100
175
100

وضعيت مسکن
شخصي
116
3/66
120
6/68
Pearson2/0 =
1 = df
64/0< P
(4/1 ،57/0) 9/0 = OR
NS

استيجاري
59
7/33
55
4/31

جمع
175
100
175
100

آگاهي از روشهاي پيشگيري از سوختگي
بله
132
4/75
139
4/79
Pearson8/0 =
1 = df
37/0< P
(31/1 ،48/0) 79/0 = OR NS

خير
43
6/24
36
6/20

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان ميدهد که توزيع محل سکونت، وضعيت مسکن و آگاهي از روشهاي پيشگيري از سوختگي در دو گروه يکسان بوده و از نظر آماري معنيدار نبوده است.

جدول شماره (9): ميانگين و انحراف معيار زير بناي منزل در دو گروه با سوختگي و بدون سوختگي
گروهها

متغيرها
با سوختگي
بدون سوختگي
نتيجه ونوع آزمون

ميانگين و انحراف معيار
ميانه
ميانگين و انحراف معيار
ميانه

زير بناي منزل
18/8 ± 104
90
18/4 ± 22/86
80
منويتني يو
009/0 >P
اطلاعات جدول فوق نشان ميدهد، زيربناي منزل در گروه کودکان با سوختگي بيست متر بيشتر از گروه کودکان بدون سوختگي است، که از نظر آماري معني دار ميباشد.

(Pearson17/14 = df 3 = P (نتيجه و نوع آزمون: 003/0 >

نمودار فوق بيانگر آن است که توزيع تعداد اتاق خواب در دو گروه يکسان نبوده و از نظر آماري معنيدار بوده است بطوريکه درصد کودکاني که در خانههاي داراي بيش از 3 اتاق خواب زندگي ميکردند در گروه کودکان بدون سوختگي 6 برابر گروه کودکان با سوختگي ميباشد.

جدول شماره (10): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات محيطي (آشپزخانه مجزا، مکان آشپزخانه و نوع آشپزخانه، طبخ در آشپزخانه) در دو گروه با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه

متغيرها
با سوختگي

بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

آشپزخانه مجزا
بله
168
96
174
4/99
تست دقيق فيشر
06/0< P
NS

خير
7
4
1
6/0

جمع
175
100
175
100

مکان آشپزخانه
داخل منزل
173
9/98
173
9/98
تست دقيق فيشر
1< P
NS

حياط
2
1/1
2
1/1

جمع
175
100
175
100

نوع آشپزخانه
بدوندر (اپن)
138
9/78
112
64
Pearson46/9 =
1 =df
002/0< P
(37/3 ،3/1) 09/2 = OR

در دار
37
1/21
63
36

جمع
175
100
175
100

طبخ در آشپزخانه
بله
162
6/92
169
6/96
Pearson72/2 =
1 =df
09/0< P
NS
(19/1 ،16/0) 44/0 = OR

خير
13
4/7
6
4/3

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان ميدهد در حاليکه گروه کودکان با سوختگي 7 برابر گروه کودکان بدون سوختگي آشپزخانه مجزا نداشتند، اما اختلاف از نظر آماري نزديک به معنيداري85 بوده است. توزيع نوع آشپزخانه نيز در دو گروه يکسان نبوده و از لحاظ آماري معنيدار بوده است بطوريکه گروه کودکان بدون سوختگي 15 درصد بيشتر از گروه کودکان با سوختگي آشپزخانه در دار داشتند. همچنين با وجود اينکه گروه کودکان با سوختگي 2 برابر گروه کودکان بدون سوختگي در آشپزخانه طبخ نميکردند ولي از نظر آماري نزديک به معنيداري بوده است. توزيع مکان آشپزخانه در دو گروه يکسان بوده و از نظر آماري معنيدار نبوده است.
جدول شماره (11): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات محيطي (وسيله آشپزي و وسيله گرمايش و نوع سوخت) در دو گروه کودکان با سوختگي و بدون سوختگي
گروه مطالعه

متغيرها
با سوختگي

بدون سوختگي
نتيجه و نوع آزمون

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وسيله آشپزي
اجاق گاز
171
7/97
173
9/98
تست دقيق فيشر
68/0< P
NS

پيکنيک
4
3/2
2
1/1

جمع
175
100
175
100

وسيله گرمايش
بخاري
163
1/93
156
2/89
Pearson17/4 =
2 = df
12/0< P
NS

شومينه
5
9/2
3
7/1

چراغ نفتي
7
4
16
1/9

جمع
175
100
175
100

نوع سوخت
گاز
144
3/82
138
9/78
تست دقيق فيشر
25/0< P
NS

نفت
31
7/17
37
1/21

جمع
175
100
175
100

جدول فوق نشان ميدهد که توزيع وسيله آشپزي و گرمايش و نوع سوخت در دو گروه يکسان بوده و از نظر آماري معنيدار نبوده است.


دیدگاهتان را بنویسید