دانلود پایان نامه

کند.
براي مثال اگر دو طرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفت وگو ها به وسيله نامه انجام شود ، نامه قبول بايد


دیدگاهتان را بنویسید