دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

پژوهش عبارت می باشد از مجموعه ای ازفعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها (پژوهش بنیادی، پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت  میگیرد (خاکی،1387). در طی فرایند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به گونه عینی و معتبر، نظاره، مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی کوشش می گردد که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند پژوهش، یعنی روش های مورد بهره گیری در پژوهش جهت مطالعه جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری وحجم آن، هم چنین روش ها و ابزار مورد بهره گیری جهت گرد آوری اطلاعات و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می گردد. روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات نیز موضوع دیگری می باشد که در این فصل به آن پرداخته می گردد.

3-2) روش پژوهش

این پژوهش بر اساس طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. پژوهش توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه گردد. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند (خاکی، 1387).

3-3) جامعه و نمونه ی آماری

تعریف جامعه- بنابر نظر اغلب محققان- عبارت می باشد از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم (دلاور،1383). به بیانی دیگر جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1383). جهت تعین روش تعین حجم نمونه و همچنین بهره گیری از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشند که این کار با آزمون کولموگروف- اسمیرنف آزمون می گردد.

متغیر عملکرد تجاری توزیع نرمال می باشد

متغیر عملکرد تجاری توزیع نرمال نمی باشد  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

مطالعه تاثیر  مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها (مطالعه موردی بانک  صادرات گیلان)

اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اندازه تمرکز بر مشتریان کلیدی در بانک.
  • سنجش اندازه سازماندهی CRM  در بانک .
  • سنجش اندازه مدیریت دانش در بانک ها.
  • سنجش اندازه فناوری های CRM  به کار رفته  در بانک
  • سنجش اندازه عملکرد تجاری در بانک ها.