دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اجتماعی

  • عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با طرفداری دولت
  • نا آشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی

 

2-1-10-4) عوامل فرهنگی

  • عدم اعتقاد به اولویت خرید بیمه نامه عمر در مقابسه با سایر امکانات
  • فرهنگ تقدیر گرایی و توجه غیر اصولی به پدیده سرنوشت
  • نبود تفکر و اندیشه آینده نگر (همان منبع)

2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور

بیمه ی عمر با در نظر داشتن وی‍ژگی های خاص آن می تواند در فعال سازی بازار سرمایه تاثیر به سزایی داشته باشد ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکت های بیمه ی عمر می تواند به فعالیت های اقتصادی سود آور منجر گردد . از آن جا که در بیمه ی عمر به گونه معمول فاصله ی زمانی منطقی بین دریافت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه ی عمر و پرداخت خسارت هست ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در ارتباط با هر قرار داد تشکیل می گردد که شرکت بیمه با بهره گیری ی از آن ها می تواند بازار سرمایه را فعال و تأثیر جدی تری در فعالیت های سرمایه گذاری داشته باشد و این باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی می گردد.

تاثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد به حدی می باشد که بسیاری از تحقیقات کاربردی به ارتباط یک و یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معنا دار بالایی دست یافته می باشد .

مطالعه ی رند رشد بیمه به گونه کل و بخصوص بیمه عمر در دهه ی گذشته بیانگر تاثیر روز افزون این بیمه در اقتصاد خانوار کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می باشد چنان که کنفرانس تجارت بیمه ی عمر و پرداخت خسارت هست ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در ارتباط با هر قرار داد تشکیل می گردد که شرکت بیمه با بهره گیری ی بهینه از آن ها می تواند بازار سرمایه رافعال و تأثیر جدی تری در فعالیت های سرمایه گذاری داشته باشد و این باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی می گردد .

تاثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد به حدی می باشد که بسیاری از تحقیقات کاربردی به ارتباط یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معنا دار بالایی دست یافته می باشد .

مطالعه ی طریقه رشد بیمه به گونه کل و به خصوص بیمه عمر در دهه ی گذشته ، بیانگر تاثیر روز افزون این بیمه در اقتصاد خانوار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد چنان که کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل درجلسه ی اولیه خود در سال 1964 اعلام نمود ، بازار مناسب ملی بیمه یکی از لوازم ضروری رشد اقتصادی می باشد .

سایت منبع

صنعت بیمه ی جهان با رشد حدود 10% از سال 1950 ، به توسعه ی خود ادامه داده می باشد که از میانگین رشد اقتصادی کشورها به گونه قابل ملاحظه ای فزونی دارد . (یونکتاد[1] ،1991).

[1] – UNCTAD

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد