دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

پرسش های پژوهش

1-6-1) پرسش های اصلی

1- آیا عوامل اجتماعی بر اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

سایت منبع

2- آیا عوامل اقتصادی بر اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

1-6-2) پرسش های فرعی

1- آیا سطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد؟

2- آیا قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد؟

3- آیا عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به بیمه‎های عمر اثر گذار می باشد؟

4- آیا ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد؟

 

1-7) فرضیه های پژوهش

1-7-1) فرضیه های اصلی

1-  مطالعه تاثیر عوامل اجتماعی بر اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی بر اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

 

1-7-2) فرضیات فرعی

  • سطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد
  • قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد
  • عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به بیمه های عمر اثر گذار می باشد

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد