دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

 توانایی بدنی و توان ذهنی

توانایی بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جوّ سازمانی بسیار مطلوب می باشد که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می گردد . در نظر داشتن اهمیت ارتباطات سازمانی به دلیل افزایش پیچیدگی سازمان های بزرگ ، محیط متضاد و پویایی که کارکنان درآن کار می کنند. و پیشرفت سریع در آن و تجربه های مهم آن و تکنولوژی های ارتباطی که، آن ها برای ارتباطات و تعامل با کارکنان بهره گیری می گردد ، به وجود آمده می باشد . (  BYNRNE ، بلنگر[1] 2006و لمای[2] 2006 ، کارنر 2006 [3] ) .در حالی که ارتباطات زیادی در محدوده ی دامنه ی ارتباطی به وجود می آید،بعضی از این ارتباطات بین ادراک کارکنان و توجه کاری آن درگیری ایجاد می کند. این امر به خاطر این می باشد که توجه های به کار این گونه شناخته شده اند که به مفروضات مهم و با معنی در سطح فردی و سازمان مرتبط می شوند. یکی از ارتباطات مطالعه شده بین رضایت از ارتباطات و توجه های کاری این می باشد که رضایت شغلی ایجاد می گردد . یکی از روابط کم و بیش درک شده اخیر ارتباط بین رضایت از ارتباطات و تعهد سازمانی می باشد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی شاید دو متغییری باشد که در ادبیات دانشگاهی بیشتر مورد بحث قرار گرفته اند. این امر به این دلیل می باشد که ارزیابی کارمند از کارش یا تعهدش به سازمان با خروجی های کار ، که شامل کناره گیری کارمند از کار ، رفتار شهروندی سازمان  لیسس[4] (2006) ، کاهن11 (1999 ) رفتارهای کاری ضد تولیدی اسبکتر( 2006 )[5]وعملکرد شغلی می گردد ، ارتباط دارد (نحریر و همکاران،1389).اقدامات ارتباطات داخلی سازمان از قالب کاملی از فعالیت های ارتباطی رسمی و غیر رسمی تشکیل شده که به وسیله اعضای سازمان ، به مقصود انتشار اطلاعات از یک یا بیش از یک شنونده در محدوده سازمان انجام می گردد. این تعریف به صورت عمومی می باشد اما تعریف جامعی از آن لازم می باشد تا به صورت دقیق ماهیت اصلی و وسعت چنین اقداماتی را منعکس کند . اقدامات ارتباطات داخلی ممکن می باشد به صورت ارتباطات بالا به پایین ، افقی و پایین به بالا شکل بگیرد ویا اینکه ممکن می باشد به وسیله هر یک از افراد سازمان ابداع گردد. به هر حال این مسئولیت مدیران می باشد تا از یک سیستم ارتباطات داخلی کارا و مؤثر اطمینان حاصل کنند و همچنین از این کارکنان با اطلاعات مربوط ، مهم و به موقع طرفداری می شوند ، مطمئن شوند.رضایت از ارتباطات ” رضایتی با جنبه های متفاوت از ارتباطات در سازمان ” ( کرینو و وایت1981) به اقدامات ارتباطی مربوط می گردد ، اما مترادف آن نیست. ارتباط شامل یک پیشایند(اقدامات ارتباطی ) و یک نتیجه ( رضایت از ارتباطات ) می باشد. رضایت از ارتباطات ارزیابی مؤثر کارکنان از اقدامات ارتباطی سازمان و دارای ساختاری چند بعدی می باشد در حالی که این امر عیان می باشد که اطلاعات مرتبط و به موقع برای سطح بالای عملکرد شغلی ضروری می باشد ، در یک نقطه ی اطلاعات سربار به وجود می آیند که پیامد های منفی را موجب می شوند (اپلر و منگیس، 2004 ). پذیرفتن و طرفداری کردن از اقدامات ارتباطات داخلی برای سازمان بسیار مهم می باشد . به خصوص این امر برای سازمان های با فرق بالا اهمیت دارد ( هارویتز 2006 ؛ کاوالکسی KOWALSKIو SWANSON  2005).خدمات بانکداری بانک مسکن یکی از مثال های مربوط به عملیات سازمان های با درجه فرق بالاست . برای این امر دلیل خوبی هست. همچنین نتایج این امر و یافته‌های مشابه نشان می‌دهد، سازمان‌های زیادی روی منابع انسانی و مالی مهم، به مقصود توسعه سیستم‌های ارتباط داخلی کارا و موثر برای تسهیل اطلاعات مربوط به کارکنان در همه‌ی سطوح سازمان سرمایه گذاری کرده‌اند .ارتباطات سازمانی نیز  بایستی اثربخش باشد تا در مجموعه‌ی سازمان و مدیریت آن بتواند موثر واقع گردد و تأثیر کلیدی را اعمال کند در واقع ارتباط موثر می‌تواند به عنوان بنیاد سازمان‌های مدرن در نظر گرفته گردد (مزروعی و همکاران1388). ارتباطات اثربخش یعنی؛ کل آن چه را که پیام فرست ارسال داشته می باشد به هر طریق، کلامی یا غیر کلامی، مقصد یا گیرنده پیام دریافت کند(فرهنگی و همکاران ،1383).

لذا سوال اصلی پژوهش این می باشد: 1- آیا رضایت کارکنان  از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی  آنان ازاقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان تأثیر میانجی دارد؟ 2- آیا رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی آنان از اقدامات ارتباطی و تعهد سازمانی عاطفی تأثیر میانجی دارد؟

 

7.Belender

 1. Lemay
 2. سایت منبع

9.Karner

 1. Liss

11.Kahen

12.Sbekter

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش
 8. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید