دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مجموعه فرایندی را که کوشش می کنیم توسط آن معضلات را حل می کنیم پژوهش می نامند. پژوهش مستلزم فعالیت هایی می باشد که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی می باشد که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم . (سکاران ؛ 1390 ، ص 6 ) آمار علمی جدید می باشد که شیوه ها و روش های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمی گذرد ، به سرعت توسعه یافته ، بطوری که قلمرو مفاهیم مورد بهره گیری در آن از علوم ریاضی فراتر رفته و بکارگیری آن در سایر علوم نیز رواج یافته می باشد . آمار به عنوان یک علم ، امروزه مفاهیم و روش هایی می باشد که در تمام پژوهش هایی که مستلزم گردآوری داده ها بوسیله فرایند آزمایش و نظاره و استنباط و نتیجه گیری به وسیله به تحلیل آن داده هاست  اهمیت بسیار دارد. ( آذر و مومنی ؛ 1390 ، ص 4-1 )

 

3-2 روش پژوهش

سایت منبع

این پژوهش بر اساس طرح پژوهش و از نوع توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد .  اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می گردد. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند . ( خاکی ، 1387 ، ص 104 )

 

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد، اشیا و. . . . که حداقل در یک صفت مشترک باشند . معمولاً جامعه آماری را با N نشان می دهند. ( خاکی ، 1387 ، ص 250 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروه نمونه مجموعه کوچکی ار جامعه آماری می باشد مشتمل بر بعضی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند . بعبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری ( اما نه همه ) که گروه نمونه را تشکیل می دهند. (سکاران ، 1390 ، ص 295 )

گروه نمونه در پژوهش حاضر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان اعم از مدیر یا رییس و کارمند هستند و بر اساس مطالعه های انجام شده کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان که مرتبط با پژوهش حاضر هستند و میدان این مطالعه را تشکیل می دهند بعنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده اند . این جامعه شامل تعداد حدود 619 نفر می باشد که از این مجموعه 250 نفر بر اساس نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . نهایتاً تعداد 234 پرسشنامه تکمیل شده بر اساس جدول مورگان جمع آوری و روش نمونه گیری تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.