دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رهبری عدم مداخله گر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از رهبری عدم مداخله گر عدم حضور رهبر یا اجتناب از رهبری کردن می باشد که در واقع در طیف رهبری، غیر فعال­ترین نوع رهبری به شمار می‌آید. پیش روی رهبری مبادله­ای، حالت عدم مداخله گری، حالتی کاملاً غیر مبادله­ای و بی تفاوت را نمایان می کند و رهبر از تصمیم گیری خودداری و مسئولیت­ها را واگذار می­کند. ( یعقوبی  و همکاران؛  1389 ، ص 72-71 )

 

2-1-7 رهبری تحول آفرین و اثربخشی رهبر / تیم

اثرات مثبت رهبری تحول آفرین بر اثربخشی و عملکرد رهبر در سطح فردی ، گروهی و سازمانی دیده شده می باشد. رهبران تحول آفرین ، سطوح شدیدی از رضایت، رفتار شهروندی و عملکرد خدمات را در زیردستان القا می کنند. رهبران تحول آفرینی که با گذاشتن زمان برای آموزش و تربیت ، ملاحظه فردی را به رشد و توسعه هر یک از زیردستان خود نشان می دهند ، آگاهی زیر دستان از اهمیت و ارزش بازده های کاری خاص و اینکه چگونه شغل آنها بر عملکرد سازمانی تأثیر خواهد داشت را افزایش می دهند .

بعلاوه، رهبران تحول آفرین می توانند موقعی که توجه و ارزش زیردستان خود را به سوی اهداف جمعی تغییر می دهند، تأثیر قابل ملاحظه ای بر محیط تیم داشته باشند . آنها می توانند جوی را ایجاد کنند که در آن کارکنان متقاعد می شوند که می توانند اهداف بالاتری را نسبت به آغاز به دست آورند که منجر به عملکرد تیمی مثبتی در معیارهای ذهنی و عینی عملکرد می گردد. )  et al, 2011, p: 593 younghee (

 

2-1-8 ابعاد رهبری تحول گرا

از تئوری های زیاد رهبری ، رهبری تحول آفرین طی سه دهه گذشته تا حد زیادی مورد پژوهش وبررسی قرار گرفته می باشد. این تئوری توسط Bass  (1985) بر اساس مطالعات Burns مطرح و عمومیت یافته می باشد. وی رهبری تحول آفرین را به عنوان رهبری با 4 بعد مختلف تعریف می کند (weichun et al. 2013, p: 95)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

سایت منبع

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.