دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف بیمه

با پیشرفت تمدن و توسعه جوامع بشری و بکارگیری علوم و فن آوری جدید، ثروت و دارایی بشر افزونتر شده می باشد. به رغم تسهیلاتی که با ورود فرآورده های صنعتی برای رفاه بشر فراهم گردیده ریسک های جدیدی نیز وارد اجتماع شده که دائماً جان و مال بشر ها را به مخاطره می اندازد. گاهی جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج می باشد. از این رو یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری عواقب ناشی از حوادث ناخواسته به مقصود نیل به آرامش خاطر می باشد.

امروزه بیمه واقعیتی می باشد که در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد. بیمه تکیه گاه مناسبی می باشد که در زمان هایی خاص به کمک افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم می سازد. اصولا بیمه یک قرارداد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد و اقضار جامعه می باشد. هر گونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست. نظر به اینکه افراد به نوعی تحت پوشش یکی از انواع بیمه ها می باشند در شرایط عمومی هر یک از بیمه ها در آغاز تعاریف مختصری راجع به بعضی از واژه های مربوطه ارایه شده می باشد.

صنعت بیمه یک مؤسسه مالی غیربانکی می باشد لذا علی رغم فقدان ادبیات نظری عیان در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، ما با اظهار مطالعات نظری و مطالعه مطالعات تجربی انجام شده و هم چنین تمرکز بر کانال‎های اثرگذاری صنعت بیمه روی رشد اقتصادی کوشش در پوشش این شکاف داریم. در این خصوص اسکیپر (1998) بیان نمود که از دیدگاه عملکردی شرکت های بیمه می توانند روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند که این عملکرد در هفت زمینه می باشد:

الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی می گردد: بیمه با خسارت دادن به آن هایی که ضرر و زیان دیده اند به استحکام و ثبات مالی افراد، خانوارها و سازمان ها کمک می کند. بدون بیمه افراد و خانوارها از لحاظ مالی فقیر شده و مجبور می شوند برای کمک دست نیاز به سمت اقوام، دوستان یا دولت دراز کنند. شرکت هایی که با خسارت های بزرگی مواجه می شوند که آن را بیمه نکرده باشند ممکن می باشد به ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند. در چنین مواردی، نه تنها این شرکت ها ارزش خود را از دست می دهند بلکه کمکی که آن ها می توانستند به اقتصاد بکنند نیز از بین می رود که مانند ضررهای ناشی از ورشکستگی، می‎توان از بیکاری کارگران و کارفرمایان، همچنین از دست رفتن فرصت خریداری مشتریان از آن شرکت و حذف درآمد مالیاتی دولت نام برد. پس ثبات فراهم شده بوسیله شرکت های بیمه (صنعت بیمه)، افراد و شرکت ها را در خلق ثروت با این تضمین که سرمایه آن ها پیش روی خطرات بیمه پذیر، بیمه شده می باشد، طرفداری می کند.

با توضیحات اظهار شده در ارتباط با این کارکرد و هم چنین مدل نظری ارائه شده می توان گفت این کارکرد بیشتر از طریق بهره وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه گذاری به پس انداز بر نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.

ب) بیمه جانشین و تکمیل کننده ای برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت می باشد: بیمه، بویژه بیمه عمر می‎تواند جایگزینی برای برنامه های تامین اجتماعی دولت باشد. هم چنین بیمه های عمر انفرادی، برنامه‎های تأمین اجتماعی را تکمیل می کنند. پس با بیمه های عمر انفرادی فشار بر سیستم های تأمین اجتماعی کاهش می یابد و هم چنین این بیمه ها به افراد اجازه می دهند تا برنامه های امنیتی خود را با ترجیحات خود تنظیم کنند. مطالعات نشان می دهند که هزینه های انفرادی بالاتر در بیمه های عمر با کاهش هزینه‎های دولت در زمینه برنامه های بیمه اجتماعی در ارتباط هستند. نکته دیگر اینکه با در نظر داشتن چالش های مالی رو به رشدی که سیستم های بیمه اجتماعی کشورها با آن مواجه اند، این تأثیر جانشینی و تکمیل کنندگی صنعت بیمه بسیار با ارزش خواهد بود. با در نظر داشتن مطالب ارائه شده می توان گفت این کارکرد، بیشتر از طریق نرخ پس انداز و بهره وری عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سایت منبع

  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد