دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

) فرضیه‌های پژوهش:

براساس چهارچوب نظری پژوهش و اهدافتعریف شده ، فرضیه‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

 1. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات در بانک مسکن استان گیلان ارتباط هست. ن
 2. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن استان گیلان ارتباط هست.
 3. بین ارزیابی کارکنان ازاقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آن‌ها با در نظر داشتن رضایت کارکنان بانک مسکن استان گیلان از ارتباطات ارتباط هست.
 4. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان ارتباط هست.
 5. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها با در نظر داشتن رضایت کارکنان بانک مسکن استان گیلان از ارتباطات ارتباط هست.

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغیرهای مستقل،وابسته وتعدیل گر این پژوهش عبارتند از:

اقدامات ارتباطی

اقدامات ارتباطی طیف کامل از فعالیت‌های رسمی و غیررسمی می باشد و ممکن می باشد توسط هر کسی در سازمان شروع گردد، به هر حال مسئولیت این ارتباط که موثر و به موقع و مهم باشد بر عهده مدیریت می باشد(carrier-bourqe[1],2009). هشت مولفه در نظر گرفته شده برای اقدامات ارتباطی در سازمان که با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در مقیاس فاصله‌ای(از خیلی کم تا خیلی زیاد) و با بهره گیری از پرسشنامه CAS (1979,Hogers,Gold harber[2])ارزیابی شده عبارتند از(carrier-bourqe[3],2009):

1-اطلاعات دریافتی از دیگران

2-اطلاعات فرستاده شده به دیگران

3-پیگیری اطلاعات فرستاده شده به دیگران

4-منابع کلیدی اطلاعات

5-دریافت به موقع از منابع کلیدی

6-روابط ارتباط سازمانی

7-نتایج سازمانی

8-کانال ارتباطی

[1].  carrier-bourqe

 1. Hogers,Gold harber

17 carrier-bourqe.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش