دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط متقابل رهبر عضو رفتار شهروندی سازمانی

بر مبنای مطالعه های محققان ، رفتار های شهروندی نوعاً از توجه مثبت شغلی، ویژگیهای وظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می شوند . در طول روابط متقابل بین رهبر و عضو ، در جایگاه تکریم و وفاداری تایید و پتانسیل بیشتری برای تاثیر و نفوذ به دست می آورد و در عوض ، اعضا هم پاداشهای درونی و بیرونی از قبیل اقتدار ، استقلال ، آزادی ، پاداش و شغل دلخواه را دریافت می کنند . اعضا با قرار گرفتن در این جایگاه دارای تعهد سازمانی بیشترند و اندازه رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را از خود نشان می دهند . وانگ و جن مدلی ارائه کرده اند که در آن به دو ویژگی محیط اجتماعی که افراد در آن کار می کنند ، تصریح شده می باشد :عدالت و روابط بین فردی . مطابق این الگو عدالت و انصاف ادراک شده و کیفیت ارتباط متقابل رهبر و عضو با ایجاد اعتماد به سرپرست و توانمندسازی کارکنان ارتباط دارد و رفتارهای شهروندی سازمانی با عناصری از این ابعاد ارتباط دارند . از آنجایی که هر دو رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط متقابل رهبر – عضو بر مبنای تبادل اجتماعی هستند ، رفتار شهروندی سازمانی می تواند یکی از نتایج ارتباط متقابل رهبر – عضو باشد . ( نقوی و همکاران ؛ 1389 ، ص 120 )

 

2-2-10  عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

سایت منبع

مطالعه های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن نشان دهنده تاکید بر 4 دسته عوامل زیر بوده می باشد :

  • ویژگی های فردی کارکنان
  • ویژگی های شغلی
  • ویژگی های سازمانی
  • رفتارهای رهبری

تحقیقات اولیه صورت گرفته توسط ارگان و همکاران اکثراً بر توجه های کارکنان و گرایشها و رفتار حمایتی رهبر متمرکز بوده می باشد. پادساکف و همکاران، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری، تعاملی و تحولی گسترش داده اند . اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی اکثراً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

پژوهش های اولیه در بر گیرنده ویژگی های فردی بر دو محور اصلی رضایت کارکنان و تایید حالت روحی مثبت کارکنان متمرکز می باشد. اورگان و ریان عامل کلی مؤثر بر روحیه را تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتار حمایتی رهبری تلقی می کنند و سایر تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آنها از رفتار شهروندی سازمانی می باشد (البته شدت این همبستگی ها متفاوت بوده می باشد ) که بیانگر اهمیت این متغیر ها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی می باشد . ( صنوبری ؛ 1387 ، ص 88 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.