دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعاریف تعهد سازمانی

سایت منبع

تعهد عبارت می باشد از وفاداری و حالتی که فرد بر اساس آن احساس مثبت و قاطعی نسبت به چیزی دارد(فرنچ[1]، 1371، ص119). «بوکانل» تعهد را چنین تعریف می کند: «تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان می باشد. وابستگی نسبت به تأثیر فرد در ارتباط با ارزش‌ها و اهداف سازمان به خاطر خود(ابطحی و ناصری: 1385، ص58).  تعهد سازمانی عبارت می باشد از حالتی که یک فرد در سازمان هدف‌هایش را معرف خود می‌داند و آرزو می کند که درعضویت آن سازمان بماند. بین تعهد سازمانی، رغبت و جابجایی کارکنان ارتباط معکوس هست(حقیقی، 1384). «سالانسیک[2]» در سال 1977 تعهد را چنین تعریف می کند: «تعهد حالتی از شخصیت می باشد که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، محدود و مقید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد می گردد که بایستی انجام چنین فعالیت‌هایی را تداوم بخشیده و درگیری مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ نماید»(حاجی باباتی، 1379). «چاتمن» و «اورایلی[3]» تعهد سازمانی را به معنی طرفداری و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش‌های ابزاری آن(وسیله­ای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف می‌کنند(رشیدی، 1383). تعهد سازمانی به عنوان تمایل وی برای بقای عضو در یک سازمان خاص ـ تمایل برای کوشش بسیار زیاد برای سازمان و باور قاطع در قبول ارزش‌ها و اهداف سازمان تعریف شده می باشد. به بیانی دیگر تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر می باشد که به وسیله مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می‌رساند(مقیمی، 1387، ص392). تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه­های متفاوت تعریف شده می باشد. معمولی‌ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‌گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد می باشد هویت خود را از سازمان می‌گیرد. در سازمان مشارکت دارد با آن در می­آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد(2001، Herscovitchmegel[4]). «پورتر» و همکارانش تعهد سازمانی را موجب پذیرش ارزش‌های سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان تعریف می‌کنند و آن را با معیارهای انگیزه، تمایل به ادامه فعالیت و پذیرش ارزش‌های سازمان اندازه گیری می کند و همچنین تعهد سازمانی را بر حسب اندازه شدت تعیین هویت یک فرد با سازمان خاص و اندازه درگیری، مشارکت و همکاری او با سازمان مذکور تعریف نموده­اند(2009، [5]Danek). «مودی» و همکاران[6] می‌گویند که تعهد سازمانی عبارت می باشد از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمان خود احساس می کند. در تعریف دیگر آمده می باشد که تعهد سازمانی عبارت می باشد از وابستگی یا دلبستگی[7] احساس شده توسط فرد با سازمان. موضوع مشترکی که در تعاریف مختلف از تعهد سازمانی هست اصطلاح وابستگی یا پیوستگی یا پیوند[8] بین فرد و سازمان می‌باشد[9] (2009، Handlon[10]).

55.Ferench

[2]. Salancik

[3]. Chatman &Oreilly

[4] . Herscovitchmegel

[5] . Danek

[6]. Mowdayetal

[7]. Attachment

[8]. Bond

[9]. Continuance commitment

[10]Handlon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش