دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی ابزار سنجش

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر ؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری هایی نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . (خاکی؛ 1387، ص 244) در این پژوهش  پرسشنامه به تایید  اساتید راهنما ، مشاور و نظر کارشناسی خبرگان رسیده می باشد.  برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا بهره گیری شده می باشد . روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی ، پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در بردارد . (سکاران؛ 1390، ص 223)

 

3-8 پایایی ابزار سنجش

مقصود از پایایی آن می باشد که اگر  ابزار اندازه گیری در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد داده گردد نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. (خاک؛ 1387، ص 245 )

آن چیز که در این پژوهش جهت محاسبه ضریب پایایی بهره گیری شده می باشد، بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ می باشد .زیرا که تقریباً در همه موارد آلفای کرانباخ را می توان شاخص کاملاٌ مناسب برای اعتبار و هم آهنگی درونی بکار برد . ( سکاران ؛ 1390 : 229 ) برای محاسبه ضریب پایایی آزمون با بهره گیری از نرم افزار spss از روش آلفای کرانباخ، پرسشنامه به 30 نفر از افراد جامعه آماری داده شده می باشد و ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. از فرمول زیر برای محاسبه آلفای کرانباخ بهره گیری می گردد:

سایت منبع

 

 

n = تعداد سوالات آزمون

= واریانس سؤال i ام

= واریانس کل آزمون

 

پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ به قرار جدول 3-2 می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش اندازه ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- سنجش اندازه بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش اندازه درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.