دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

روش پژوهش

محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. هدف از انتخاب روش پژوهش این می باشد که مشخص گردد برای مطالعه موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم می باشد و محقق چه روش یا شیوه ای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیق تر و سریع تر به پرسش یا پرسش های مورد نظر دست یابد.

با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوال های مربوط به وضعیت فعلی می پردازد، لذا روش پژوهش به کار رفته در این طرح  علّی و از نظر هدف کاربردی می‎باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضع مطالعه می گردد. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. (خاکی 104:1390)

 

3-4) جامعه ی آماری

یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه ی آماری انجام می گردد.به این دلیل موضوع پژوهش ممکن می باشد متوجه صفات ، ویژگی ها ، کارکرد ها و متغیر های آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیر ها ، صفات ، عمل و عکس و العمل و عوامل تاثیر گذار جامعه باشد. پس جامعه ی آماری را میتوان به این شکل تعریف نمود.

جامعه ی آماری تصریح به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترکی برخوردارند ، که آنها را از دیگر گروه ها متمایز می کند. ( دانایی فرد و دیگران،1389 )

در هر مطالعه آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. به بیانی دیگر ، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی می باشد که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند به گونه کلی جامعه عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و تعریف جامعه آماری بایستی جامع و کامل باشد. (www.parsmodir.com)

جامعه آماری پژوهش حاضر نامحدود و جمعیت ساکن در شهرستان رشت می باشد با در نظر داشتن حجم بالای آن از نمونه گیری بهره گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد