دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری مدل مفهومی می باشد از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعریف شده اند.

این تئوری به صورت منطقی بر اساس پژوهش های قبلی تدوین می گردد.گردآوری داده های منطقی از طریق پزوهش های منتشره در تدوین مبنایی عملی برای مطالعه مساله پژوهشی، امری محوری و اساسی می باشد.(دانایی فر و دیگران ،1389)

برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله کوشش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی به مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای  بیمه عمر در ایران می پردازد برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله کوشش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی ارتباط میان عوامل موثر بر بیمه عمر از دو جنبه ی اقتصادی و اجتماعی را با اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر را مطالعه نماید در این مسیر با در نظر داشتن مقاله «رشنوادی و دیگران» مولفه های عوامل اجتماعی را به تبیین زیر معرفی می کند:

  • عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با طرفداری دولت
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان(مهدوی،1388)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و مهمترین مولفه های عوامل اقتصادی با در نظر داشتن مقاله دکتر غدیر مهدوی – ھیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو :

  • تورم
  • بیکاری و فقر
  • سطح پایین درآمد
  • بار تکفل بالا : بین بار تکفل و اندازه تقاضا برای بیمه ی زندگی نیز در شرایط عادی ارتباط مستقیم هست، در صورتی که این ارتباط در مورد ایران بر عکس می باشد . در کشورهای توسعه یافته با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، سرپرست خانواده ضرورت بیشتری برای خرید بیمه احساس می ‌کند تا آینده افراد خانواده ر ا از خطر بی سرپرست شدن و پیامدهای دیگر مصون بدارد . اما در ایران به دلیل عدم شناخت کافی از بیمه عمر و اینکه در نتیجه ی افزایش تعداد افراد تحت تکفل تأمین نیازهای تمام افراد خانواده دشوارتر شده، ضرورت زیادی برای خرید بیمه عمر احساس نمیشود . با افزایش تعداد فرزندان سرپرست خانواده بیشتر به فکر تأمین نیازهای مصرفی و ضروری روزمره آنها بوده و بیمه ی عمر برای آنها به عنوان یک کالای لوکس می گردد .
  • قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری(رشنوادی ،1387)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

سایت منبع

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد