دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های تعهد سازمانی

دیدگا ه های مدل های تعهد سازمانی به قرار زیر می باشد:

2-18-1)دیدگاه «ریچرز»

«ریچرز»[1] یکی از اولین محققان درمورد کانون تعهد اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن می باشد زمانی بهتر درک شوند که آن‌ها را مجموعه­ای از تعهدات در نظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می‌توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش‌های گروهی گوناگون در درون سازمان تجربه کنند پس در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست؛ بلکه در نظر داشتن کانون‌های تعهد نیز الزامی می باشد. «ریچرز» کانون‌های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار همکاران و مشتریان سازمان داشته و معتقد می باشد که کارکنان می‌توانند به این کانون‌ها با در نظر داشتن درجه انطباق اهداف و ارزش‌هایشان با آنها گونه متفاوتی متعهد شوند(Shiuan et al[2],2010).

سایت منبع

2-18-2)«آنجل» و «پری»

«آنجل» و «پری» [3]برپایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی «پورتر» و همکارانش، بین تعهد ارزش و تعهد به ماندن، فرق قایل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده می باشد، تحلیل «آنجل» و «پری» دو عامل اساسی پرسشنامه را عیان نمود. یک عامل به وسیله پرسش‌هایی مشخص می گردد که تعهد به ماندن را ارزیابی می‌کنند و دیگری به وسیله پرسش‌هایی که تعهد ارزش(طرفداری از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‌کنند مشخص می گردد. تعهد ارزش، «آنجل» و «پری» گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد تصریح به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن «آنجل» و «پری» تصریح به اهمیت تعاملات پاداش‌ها، مشارکت‌های تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد تصریح به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد(حسین زاده، 1384).

2-18-3)«هرسی» و «بلانچارد[4]»

«هرسی» و «بلانچارد» به پنج تعهد تصریح می‌کنند که مدیران برتر در سازمان هایشان در نظر می‌گیرند. این کانون‌ها قابل مصداق برای کل کارکنان نیز می‌باشد. شکل زیر این تعهدات پنجگانه را نشان می‌دهد(هرسی و بلانچارد، 1383، ص 571).

86.Richers

87.Shiuan et al

88.Angel &Pery

  1. Heresy & Blanchard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش